За нас

135 СОУ Ян Амос Коменски, гр. София

История:

  • Създадено е през 1957/58 г. като основно училище от I до YIII клас с 1000 ученика.
  • Група млади учители се отделят от 28 училище и сформират 135 ОУ
  • Първи директор е г-н Петър Трънков
  • 5.X.1959 г. – в нова сграда с 22 класни стаи, кабинети, физкултурен салон.
  • 1981/82 г. – от основно училище прераства в ЕСПУ с 1120 ученика и 62 учители.  Директор е г-жа Тодорка Зокова.
  • 1988 г. – въвежда се професионално обучение – специалност “асистент-учител”.
  • 135 СОУ е базово училище  на Педагогическия факултет към СУ”Св. Климент     Охридски”. Директор е г-н Венелин Цурев.
  • 135 ССОУ"Ян Амос Коменски"е наградено с орден "Кирил и Методий"-III степен.
  • В момента в 135 СОУ се обучават 380 ученика в 19 паралелки, а броят на педагозите е 28.