Диагностика

ЦЕРБ ЕАД осигурява непрекъснат контрол върху качеството на ремонтните дейности в съответствие с действащите европейски стандарти.
Лабораторията за електрически изпитвания и измервания разполага със стационарна и мобилна апаратура за извършване на следните диагностични, текущи и извънредни изпитвания и измервания:

 • Изпитване на магнитопроводи с номинална индукция и изследване за локални прегрявания;
 • Измерване на активното съпротивление на намотките;
 • Измерване коефициента на трансформация и групата на свързване на намотките;
 • Измерване на изолационното съпротивление на намотките;
 • Измерване на капацитета на намотките и коефициента на диелектричните загуби (tgδ) на изолацията;
 • Измерване на загубите и тока на празен ход с понижено и с номинално напрежение;
 • Измерване на загубите, напрежението и импеданса в режим на късо съединение;
 • Измерване нивото на частичните разряди на п.х. и под товар;
 • Диагностика на хартиено-маслената изолация;
 • Изпитване на междунавивковата изолация на намотките с индуктирано променливо напрежение (100 Hz);
 • Изпитване на главната изолация на намотките с приложено променливо напрежение (лабораторията разполага със стационарна високоволтова уредба до 350 kV и  мобилна висиковолтова уредба до 75 kV);
 • Диагностика на стъпални регулатори под напрежение;
 • Изпитванията на въртящи се електрически машини включват и измерване на поляризационния индекс, както и изпитване на главната изолация с постоянно напрежение, отчитане тока на утечка и коефициента на нелинейност;
 • В лабораторията се извършват функционални проби на защитната и сигнална апаратура на съоръженията, измервания на проходните изводи и др.