За нас

ХидроГеоЕкоИнформ ЕООД се занимава с проектантска, консултантска и инженерингова дейност в областта на хидрогеологията, инженерната геология и екологията.  

  1. Подготовка на проектна документация за получаване на разрешителни за водовземания от пресни и минерални подземни води;
  2. Изготвяне на хидрогеоложки доклади, обосновка на необходимите водни количества и проекти за добив на подземни води;
  3. Изготвяне на хидроложки доклади за водовземане от повърхностни води;
  4. Подготовка на документация за получаване на разрешителни за ползване на водни обекти с цел заустване на отпадъчни води
  5. Изготвяне на проекти за санитарно-охранителни зони за водоизточници с питейни и минерални води, както и в случаите за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
  6. Експертна дейност във връзка с изготвяне/или участие при изготвянето на доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
  7. Изготвяне/или участие при изготвянето на заявления за комплексни разрешителни
  8. Инженерно-геоложки проучвания на площадки при строителство на обекти;
  9. Независим инженерен надзор при изграждане на тръбни експлоатационни кладенци и при строителството - приемане на геоложката основа в изкопите за фундаменти на сгради и съоръжения.