За нас

 

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 93-годишна история.

УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. През 1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940 г.) той е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет.

 

Мисия

  • Университетът за национално и световно стопанство е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят.
  • Университетът за национално и световно стопанство е отговорен да поддържа и развива високо ерудиран академичен състав от изявени, национално и международно признати преподаватели и учени.
  • Университетът за национално и световно стопанство е призван да се утвърждава и развива като безспорна, уважавана и ценна територия на националното, европейското и световното образователно и изследователско пространство.