За нас

Системата на военно-ремонтните заводи, чийто правоприемник е “ТЕРЕМ” ЕАД, е създадена през 1965 година като стопанска структура, обединяваща военно-ремонтните заводи на Министерство на отбраната и осигуряваща потребностите от ремонт на въоръжение и техника на Българската армия. 

С Разпореждане № 18 на Министерския съвет от 17.04.1998 г. Управление “Военна промишленост “ – МО е преобразувано в Еднолично акционерно дружество със 100% държавно имущество с фирма “ТЕРЕМ” ЕАД и е регистрирано от Софийски градски съд по ф.д. № 8410 /98 г. Регистрирани са 13 клона на дружеството на територията на страната с различен предмет на дейност в областта на ремонта на въоръжение и техника. 

С решение на Софийски градски съд от 06.12.2000г. дружеството е преобразувано чрез отделяне от него на четири клона, които са преобразувани в еднолични търговски дружества с ограничена отговорност с държавно имущество. 

“ТЕРЕМ” ЕАД е с предмет на дейност : извършване на капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военнотехническо имущество, производство на единични дребносерийни количества различно военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенствуване на специална и гражданска продукция, услуги, техническа помощ и обучение и други промишлени и търговски дейности в страната и в чужбина, разрешени от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 12 303 816 лева, разпределен в 12 303 816 броя неделими поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. 

Правата на държавата като едноличен собственик на капитала в “ТЕРЕМ” ЕАД се упражняват от Министъра на отбраната. 

Дружеството е с едностепенна система на управление - съвет на директорите. 

През 2004 г. със заповед на министъра на отбраната, в качеството му на едноличен собственик на капитала на “ТЕРЕМ” ЕАД, дружеството е преобразувано по реда на чл. 262г от Търговския закон, чрез отделяне на девет дъщерни еднолични дружества с ограничена отговорност, с едноличен собственик на капитала на новоучредените дружества “ТЕРЕМ” ЕАД. 

- «ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ» ЕООД, гр. София 

- «ТЕРЕМ-ХАН КРУМ» ЕООД, гр. Търговище 

- «ТЕРЕМ-ОВЕЧ» ЕООД, гр. Провадия 

- «ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА» ЕООД, гр. Варна 

- «ТЕРЕМ-ИВАЙЛО» ЕООД, гр. Велико Търново 

- «ТЕРЕМ-ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ» ООД, гр. Божурище 

- «ТЕРЕМ-ЦАР САМУИЛ» ЕООД, гр. Костенец