За нас

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД е дружество, създадено чрез вливане на ТЕЦ “Русе - Изток” ЕАД в “Топлофикация Русе” ЕАД през 2000 г. и към момента е 100% частно търговско дружество със седалище гр. Русе.

Предметът на дейност на дружеството е:

  • Производство на електрическа и топлинна енергия;
  • Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
  • Пренос на топлинна енергия;
  • Поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане
  • Други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.


Дружеството притежава следните лицензии:

1. Лицензия за пренос на топлинна енергия №Л-030-05/15.11.2000 г., изд. от Държавна Комисия за енергийно регулиране.
Срокът на лицензията е 20 год.
С решение № И1-Л-030-05 от 10.02.2005 г. Държавна Комисия за енергийно регулиране изменя Лицензия №Л-030-05/15.11.2000г., като определя нови граници на територията на лицензията.

2. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-029-03/15.11.2000 г. изд. от Държавна Комисия за енергийно регулиране.
Срокът на лицензията е 20 год.

3. Сертификат на изпитвателна лаборатория „Горива и масла” за акредитация в областта на изпитването на твърди минерални горива и нефтопродукти съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от БСА с рег.№ 107 ЛИ.