Системи за контрол

 

За усъвършенстване на насоките в работата и за реализиране на поставените цели, в “САВАРОНА” ЕООД на базата на международните стандарти EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 и OHSAS 18001:2007 е изградена, документирана и внедрена,ориентирана към процесите Интегрирана система за управление (ИСУ), която обхваща: система за управление на качеството (СУК), система за управление на околната среда (СУОС) и система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР). Фирмата има ясно дефинирана и добре разработена структура и организация на производството за изпълнение на целите и задачите, поставени от ръководството.

В дружеството са идентифицирани всички процеси и са дефинирани взаимодействията между процесите – започвайки от доставката на материалите от доставчиците, минавайки през строителството, проверката на всеки етап от производствения процес до предаването на строителния продукт на клиента. Ръководството е осигурило необходимото оборудване за производство, за изпитване и измерване, а също така и работна ръка на всяко ниво и звено. Ръководството планира своите дейности, осигурява ресурси за осъществяването на контрол и прави анализи на тези процеси с оглед постигане на поставените цели и непрекъснато подобряване на процесите. Освен това осъществява контрол на всички външни доставчици на материали и услуги.

Висшето ръководство на “САВАРОНА” ЕООД се ангажира с развитието на икономически стабилно предприятие, загрижено за здравето и благосъстоянието на своите служители, както и опазването на околната среда.