За нас

“СК-13 Пътстрой” АД – гр. Перник е дъщерно дружество на ,,СК-13 Холд-инг'' АД. Фирмата е създадена през 1993 година чрез преобразуването й от Пътно управление – Перник в “Пътстройкомплект”, а по късно в "СК-13 Пътстрой" АД.

Предмета на дейност е: строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали; научно – изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт.

Дружеството е акредитирано от МРРБ и "Агенция пътна инфраструктура” като отговарящо на изискванията на ЕБВР и ЕИБ за работа по международни инфраструктурни проекти.

Дружеството е вписано в Централен професионален регистър на строителя и сертифициран за изпълнение строежи от I-ва до V-та група.“СК – 13 Пътстрой” АД е член на Българска Браншова Камара “Пътища”, Камара на строителите в България, Българска Минна Камара и Асоциация на индустриалния капитал в България.

В дружеството е разработена, внедрена и функционира интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Чрез интегрираната системата за управление “СК – 13 Пътстрой” АД се стреми да постигне максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите и непрекъснато подобряване на качеството на строителните дейности и обекти като цяло, при стриктното спазване на законовите разпоредби в Република България по отношение на дейността на организацията за предотвратяване вредни въздействия върху околната среда и постигане на здравословни и безопасни условия на труд.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

І. Звено за качество.

Строителната лаборатория е акредитирана от Държавната комисия за извършване на лабораторни изпитвания на асфалтови смеси, земни работи, битуми и физикомеханични изпитвания на инертни материали. Същата е обезпечена с необходимите лабораторни уреди, отговарящи на изискванията на БДС, AASHTO, ASTM и BS. 

Находището за добив на инертни материали се намира на 3 км от с. Студена и на 27 км от гр. София и представлява доломитизиран варовик, отговарящ на изискванията на БДС за производство на всички класове бетони, както и на изискванията на БДС и AASHTO за производството висококачествени фракции за асфалтови смеси.ІІ. Звено за производство на инертни материали.

Технологичната система на преработката се осъществява от две трошачно-сортировъчни инсталации (ТСИ).

В началото на 2007 година се увеличи броя на видовете произвеждани фракции и се повиши качеството и количеството на добиваните инертни материали. В момента се произвеждат фракции за бетонови и асфалтобетонови смеси ( 0-4мм, 4-12,5мм, 12,5-20мм, 4-8мм, 8-12мм, 12-16мм, 16-20мм ) и фракции за пътна основа ( 0-50мм, 0-70мм, 0-100мм ). Капацитетните възможности на звеното са 500 000 м3 фракции и над 1 000 000 м3 взривена скална маса годишно.

ІІІ. Звено за производство на асфалтови смеси и каменно брашно.

Асфалтова база “Студена”.
Базата е разположена на територията на кариера “Студена” и разполага с асфалтосмесители SIM с производителност 120 тона на час и MARINI с производителност 200 тона на час, отговарящи на всички изисквания на техническите спецификации. Произвеждат се асфалтови смеси с полимерни добавки (сплитмастик), като се използват гранулирани и течни добавки. Обща производителност на Асфалтова база "Студена" - 320 тона на час.

Асфалтови бази “ Поцърненци” и „Видрица”.
На асфалтовата база „Поцърненци” е монтирана топкова мелница за производство на каменно брашно с производителност 4 тона на час. Произвежданото каменно брашно е с най-добри качества в Западна България и е изключително търсено от пътностроителните предприятия. Базите разполагат с асфалтосмесители тип ДС-117.

Дружеството разполага с четири напълно оборудвани екипа за машинно полагане на асфалтова смес. Те са оборудвани с асфалтополагащи машини с електроника – три “DYNAPAC” и една “VOGELE” и са напълно окомплектовани с валяци, компресори, машини за разливане на емулсия и фугорезачки. В допълнение са асфалтови фрези „WIRTGEN” и “DYNAPAC” с ширина 500мм и 1000мм. В процеса на работа по текущи ремонти "СК-13 Пътстрой" формира до над 10 самостоятелни групи за полагане на асфалт.ІV.Звена за полагане на асфалтова смес.

V. Строителна група.

Организацията разполага с няколко пътностроителни групи. Те са квалифицирани да изпълняват строителството на земни и пътни работи и отводнителни съоръжения.

VІ. Геодезическа група.

Групата разполага с високо квалифицирани геодезисти с опит от над 10 години. Същата е оборудвана с прецизни нивелири – НА – 2000, позволяващи нивелации от І-ви клас и тотални станции.

VІІ. Пътностроителна механизация и автотранспорт.

Дружеството разполага със собствена пътностроителна механизация и автотранспорт, необходими за извършване на всички видове пътностроителни работи както следва:

Гумено-бандажни валяци, Автогрейдер „DRESSTA”, Автокран „TANKRAF”, Камиони, Влекачи, Мултифункционални багер-товарачи, Верижни багери „Komatsu LC350” и „Варински”, Булдозери, Лекотоварни и Пътнически микробуси и автомобили, както и специализирана малка механизация.