За нас

Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен (СИДП ДП – Шумен) е регистрирано в търговския регистър на 8 юли 2011 г.

Предприятието управлява държавните горски територии в четири административни области – Шумен, Варна, Добрич и част от Търговище. В състава му влизат 16 териториални поделения, от които 11 държавни горски стопанства и 5 държавни ловни стопанства.

 

Общата площ на държавните горски територии, включени в района на дейност на СИДП ДП - Шумен, е 287 892 ха, като залесените горски територии възлизат на 94 % с площ от 271 222 ха. Общият запас на дървостоите възлиза на 36 млн.куб.м, като средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии е 520 хил.куб.м. Предприятието разполага и с 9 горски разсадника, от които 2 са с национално значение. Броят на произведените фиданки възлиза на  2,5 млн.

 

Флора

Разнообразните природоклиматични условия благоприятстват развитието и разпространението на много дървесни и храстови видове, които формират разнообразни по състав, възраст, строеж и състояние насаждения.

С най-голямо участие в залесената площ са горите от цер, дъб, обикновен габър, източен бук, липа, акация, черен бор и ясен. Изкуствено са внесени чрез залесяване белия и черния бор, които заемат 9,6% от площта, бялата акация - 10% и червения дъб - 2,5%. Важно място заемат и защитните горски пояси, разположени на територията на области Добрич и Шумен.

В обхвата на СИДП ДП – Шумен има голямо разнообразие от защитени територии и обекти, сред които са два природни парка - Природен парк „Златни пясъци“ и  Природен парк „Шуменско плато“, три резервата – „Камчия“, „Калиакра“ и „Букака“, осем поддържани резервата, както и множество защитени местности, природни забележителности и обекти. През територията  на СИДП ДП минава пътя за сезонна миграция на птиците ВИА ПОНТИКА, който е от национално, общоевропейско и световно значение и е обект на засилен научен интерес и международна юридическа защита.

 

Фауна

Разнообразните природоклиматични условия в СИДП ДП – Шумен и богатата растителност, са естествена основа за разпространението на много видове птици и бозайници, част от които са обект на лов. 

Най-разпространените видовете дивеч, които са обект за лов и ловен туризъм, са благородният елен, сърната и дивата свиня, заек, яребица и фазан. Интерес представляват също муфлонът, еленът лопатар, пъдпъдъкът и водоплаващият дивеч. За запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча, за неговото възпроизводство и разселване и за подобряване на трофейните му качества са създадени пет държавни ловни стопанства – териториални поделения на СИДП ДП – Шумен, а именно: ДЛС „Черни Лом“ – гр. Попово, ДЛС „Паламара“, ДЛС „Балчик“, ДЛС „Шерба“ и ДЛС „Тервел“. Първенци сред държавните ловни стопанства са ДЛС „Черни Лом“ – гр. Попово, ДЛС „Балчик“ и ДЛС „Шерба“. Дивечът в трите ловни стопанства е с отлични трофейни качества, като голяма част от трофеите са получили златни медали по СІС.