За компанията

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд от 08.10.1991 г. по ф.д. 7291/1991 г. с наименованието "Дружба" ЕАД. Правоприемник е на ДФ "Дружба", вписано в регистъра на ВОС по ф.д. 1143/1990 г.

Преименувано е в "Свети Константин и Елена" ЕАД с решение от 11.01.1993 г. по ф.д.7291/1991 г. на Варненски окръжен съд. С решение от 29.09.1994 г. на ВОС по фирменото дело на Дружеството е вписана промяна на наименованието му на "Свети Свети Константин и Елена" ЕАД.

С решение на ВОС от 08.07.1997 г. е преименувано в "Свети Свети Константин и Елена" АД. Основание за това е обстоятелството, че Дружеството вече не е еднолично акционерно дружество, след продажбата на част от акциите по програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, приета с Решение на НС на 19.12.1995 г.

В началото на 2003 г. Министерство на икономиката продава чрез сделка на БФБ - София 72 % от 75-процентното си дялово участие в "Свети Свети Константин и Елена" АД и дружеството престава да бъде преобладаващо държавна собственост.

С решение на ВОС от 30.04.2004 г. е вписана промяна, като в наименованието на дружеството е добавено "Холдинг".

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството включва: придобиване и управление на инвестиции в дъщерни дружества, отдаване под наем на собствени активи / туристически и търговски обекти/, поддържане на общата инфраструктура на к.к."Свети Свети Константин и Елена", експлоатация на морски плажове, строителство чрез възлагане на луксозни жилищни сгради, покупко-продажба на стоки, предоставяне на хотелиерски услуги, поддръжка и управление на жилищни комплекси от затворен тип,технически, административни и други услуги. 

Курортен комплекс "Свети Свети Константин и Елена" е разположен на 10 км северно от гр. Варна, по пътя Варна - к.к. „Златни пясъци", върху естествена тераса над морето с височина от около 10-15 м, с богата естествена зеленина и многогодишна широколистна гора.

Курортният комплекс е с утвърдени дългогодишни традиции в предоставяне на туристически услуги със сезонен характер и създава много добри предпоставки за отдих, практикуване на водни спортове, осъществяване на атракционни, културни и други дейности. В комплекса има 7 топли минерални извора, което дава възможност за развитие на балнеолечението целогодишно. Бреговата ивица, с която курортният комплекс непосредствено граничи, е с площ от около 14 734 кв.м и средна ширина 36 метра.

В изпълнение на инвестиционната програма на дружеството през 2005 г. на територията на к.к. "Свети Свети Константин и Елена" стартира строителството на два луксозни жилищни комплекса „Хармония" и „Есенсия", предлагащи специално подбрани условия и услуги. На собствениците на жилищата в комплексите са осигурени уют, тишина и спокойствие, без да им липсват всички удобства на град Варна. 

„Свети Свети Константин и Елена холинг" АД експлоатира яхтено пристанище Балчик чрез дъщерното си дружество „Консорциум Марина - Балчик" АД на базата на подписан през м.септември 2006 година концесионен договор с Община Балчик, влязъл в сила на 04.12.2006 година. Дружеството завърши всички процедури по изготвянето на документите за сертифициране на яхтеното пристанище в гр. Балчик, както и за придобиване от дружеството на Сертификат за оператор на яхтено пристанище.