Share
Направи запитване !!!

За нас

Нотариална Кантора Светлозар Йорданов № 470.

Нотариус Светлозар Йорданов предлага следните услуги: прехвърляне / сделки с недвижими имоти – издаване на нотариален акт за прехвърляне или учредяване на вещно право върху недвижим имот, издаване нотариален акт за покупко – продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за собственост, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, учредяване право на строеж, ипотека; пълномощно – пълномощно за МПС, пълномощно за разпореждане с недвижим имот, пълномощно за наем ( аренда ), пълномощно за общо представителство, специално ( конкретно ) пълномощно, търговско пълномощно, преупълномощяване; декларация – обща декларация, съгласие от родители за пътуване на непълнолетно лице извън пределите на страната, припознаване на дете; договор за наем, договор за заем, договор за прехвърляне на дружествени дялове, преписи на документи, разпоредителни сделки с МПС.

Приемът на клиенти е свободен в рамките на приемното време на кантората. Нотариална кантора Светлозар Йорданов се намира в гр.Пловдив.