За нас

Sweco е международна консултантска и технологична компания.

Нашите инженери, архитекти и експерти в областта на опазването на околната среда с общи усилия допринасят за развитието на едно екологично общество.

Sweco предлага висококачествени, квалифицирани консултантски услуги, често в ранни етапи от развитието на проектите на клиента. Концернът има оборот от около 1015 мил. евро и 9000 служители в 13 държави.

В момента Sweco изпълнява проекти в около 80 страни по света. Sweco е член на скандинавската фондова борса OMX в Стокхолм.

Бизнес концепция

Бизнес концепцията на Sweco е създаване на стойност чрез предоставяне на квалифицирани консултантски услуги.

В Sweco си сътрудничат инженери, архитекти и експерти по опазване на околната среда, за да дадат своя принос към едно по-сигурно, по-екологично и развиващо се общество. Резултатите от нашата работа са по-чист въздух и по-чиста вода, хубави и функционални жилища и работни места, по-ефективно разпределение и използване на енергията, пътища и мостове, които гарантират сигурността на движение и скъсяват времето за пътуване, както и създаването на ефективни, печеливши и екологични продукти.

Помагаме на нашите клиенти да реализират амбициите си, като им предлагаме професионални технически и консултантски услуги в различни области. С нашите познания допринасяме клиентите ни да реализират проектите си, като изпълнят най-високите изисквания за качество и икономичност. Чрез стремеж към засилена интеграция между специалисти по планиране на обществени структури и инфраструктура, архитекти, строителни консултанти, както и експерти в областта на промишлеността, енергетиката и опазването на околната среда създаваме предпоставки проектите на нашите клиенти да допринесат за едно устойчиво и екологично развитие на обществото.

Създаваме стойност за акционерите като извършваме разрастваща се, печеливша дейност във важни за обществото области, както на развити, така и на нови, развиващи се пазари. Стойносттта на инвестирания от акционерите капитал се увеличава чрез вътрешно развитие, придобивки и засилено международно присъствие, добри оперативни резултати и висока обща печалба.

Мисия

Мисията на Sweco е да спомага за устойчивото развитие на обществото. Всяка една дейност на Sweco оказва влияние върху обществото. Ежедневната работа на консултантите предоставя множество възможности за съществен и дългосрочен принос към едно екологично общество. Ръка за ръка с това върви и отговорността за последствията. Затова винаги се правят подробни анализи по въпроси, които влияят на качеството на проекта и опазването на околната среда. Sweco спазва законите, разпоредбите и изискванията, отнасящи се до дейността на компанията.

Системата за управление на качеството и околната среда в концерна Sweco е сертифицирана според ISO 9001 и ISO 14001 и се използва от архитектите и консултантите по време на целия проект. В системата е описан начина на работа на Sweco при изпълнение на проекти включително и всички необходими помощни процедури. Системата е достъпна за всички служители  Системата е икономически ефективна, защото работата по проекта следва стандартизирани методи, което означава още, че консултантите на Sweco могат без проблеми да си сътрудничат по проекти, независимо от държавата и бизнес единицата, в която се намират.  Системата е разработена от Sweco и гарантира процеса на работа, както и управлението на качеството, околната среда и условията на труд. Общият начин на работа по големи и малки проекти води до повишена ефективност и оптимално управление на проектите.

Основната цел в политиката по качеството и околната среда на Sweco е да развива компанията и обществото по начин, който да допринася за устойчивото и екологично развитие за следващите поколения. 

Като цяло, дейността на Sweco по един или друг начин оказва влияние на нашето общество. Като консултанти, често участваме в ранните етапи на проектите. Това ни дава възможност да окажем влияние върху проекта, но и означава отговорност са това, което ще променим. Поради тази причина се правят задълбочени анализи на въпроси, свързани с качеството на проекта и опазването на околната среда. Ние следваме законите, разпоредбите и изискванията, които се отнасят до нашата дейност.

Sweco има децентрализирана организация, включваща отговорност за реализирането на проектите. Всеки консултант отговаря за предоставянето на висококачествени, професионални решения, съобразени с нуждите на клиента, от които той да има полза в своята дейност. Нашите бизнес системи, в които реализирането на проекта заема централно място, са винаги на разположение на консултанта. 

В Sweco постоянно се правят подобрения за развитие на методите на работа. Чрез стратегическо развитие на компетентността се гарантира задоволяване на нуждата на консултантите за непрекъснато професионално обучение. Познанията и опита на консултантите се използват в настоящите проекти и се обогатяват в бъдещите.