Извозване на отпадъци

 

Основно отпадъците могат да се разделят на четири групи: 

 1. Битови отпадъци са тези, които се получават в жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите; 
 2. Производствени отпадъци са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица; 
 3. Опасни отпадъци са тези, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане; 
 4. Строителни отпадъци са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителните площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.