За нас

Ресурсен център - Враца е държавно обслужващо звено в системата на Министерството на образованието младежта и науката. Той подпомага успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности  в общообразователна среда. 

Обучението им в масовите детски градини и училища става по индивидуална програма за обучение и развитие.

Така децата със  специални образователни потребности растат и учат заедно с връстниците си и същевременно се подпомагат от специални педагози /ресурсни учители/, като според индивидуалните нужди на всяко дете се осигурява и допълнителна специализирана помощ от логопед, психолог, педагог на деца със зрителни нарушения или слухово-речеви рехабилитатор – един успешен модел, отдавна изпитан по света.

Ресурсен център – Враца е създаден на 13 септември 2006 година. Той е държавно обслужващо звено - извънучилищно педагогическо учреждение, в системата на Народната просвета. Негова основна цел е подпомогане успешното интегриране и включване на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда.

Ресурсният център има консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция. Той осъществява дейността си в 65 училища и детски градини на територията на цялата област Враца, където се обучават над 404 деца и ученици със специални образователни потребности. В България съществуват още 28 областни ресурсни центрове.

Ресурсен център – Враца се помещава в бивша помощна детска градина , която е реконструирана съобразно нуждите на центъра. В него са създадени административни кабинети, както и такива за логопедична и психологическа помощ, за работа с деца със зрителни нарушения и работа на слухово-речеви рехабилитатор. Оборудвани са още занималня, кът за отдих и учителска стая. В общообразователните училища и детски градини, в които се осъществява интегрирано обучение, са създадени кабинети за ресурсно подпомагане. Ресурсният център разполага и с микробус, който обслужва нуждите му, а в психологическия кабинет работи система за биофидбек.

Консултативните дейности, които осъществява Ресурсен център – Враца са:

 • Провеждане на индивидуални и групови занятия и консултации в общообразователните училища и детски градини
 • Запознаване на родителите с принципите и с организацията на интегрираното обучение и възпитание
 • Консултиране на родителите при усвояването на различни форми и техники за работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специална литература
 • Консултиране на родителите за използването на различни видове терапии съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности
 • Съдействие за включването и участието на родителите в дискусии по въпросите на интегрираното обучение
 • Консултиране на учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за професионално образование и обучение и професионална реализация
 • Оказване на методическа помощ на екипите от специалисти, работещи с интегрираните деца и ученици в детските градини, общообразователните и професионалните училища
 • Подпомагане на детските градини и училищата при планирането на необходимите ресурси и материално-техническа база и при адаптирането на пространството за осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес.

В областта на образователно-възпитателния и рехабилитационния процес центърът извършва следните дейности:

 • Осъществява ранно педагогическо въздействие на деца със специални образователни потребности
 • Участва чрез свои специалисти в състава на екипите за комплексно педагогическо оценяване към Регионалния инспекторат по образованието при оценяването на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и при насочването им към обучение
 • Участва в разработването на индивидуалните програми за обучение и развитие на интегрираните деца и ученици
 • Провежда обучение на децата и учениците със специални образователни потребности съвместно с учителите от общообразователните училища и детски градини, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание
 • Провежда индивидуална и групова работа с интегрираните ученици с нарушено зрение по специалните предмети от учебния план на училището за деца с нарушено зрение, както и с интегрираните ученици с увреден слух по специалните предмети от учебния план на училището за деца с увреден слух
 • Разработва дидактични материали за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и материали за популяризиране на интегрираното обучение
 • Организира и участва в осъществяването на различни форми за повишаване знанията и уменията на учители, работещи с интегрирани деца
 • Участва в провеждането на изследвания и разработки по въпросите на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности
 • Събира и анализира информация, свързана с процеса на интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в областта

Координиращата функция на центъра се изразява в:

 • Взаимодействие с учители, родители, социални партньори, образователна среда;
 • Развиване на разнообразни форми на сътрудничество с институции, физически и юридически лица за подпомагане на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности;
 • Организиране и провеждат регионални инициативи по въпросите на интегрираното обучение и възпитание;
 • Осъществяване на взаимодействие по предмета на дейността си с детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на образованието, както и с областните и общинските администрации, с отделите за закрила на детето, с ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, с юридически лица с нестопанска цел и др.