За нас

 "РУД – Варна” АД е компания с дългогодишна традиция в областта на строителството. Основни направления, в които дружеството се специализира и развива своята дейност през годините са:
 • строителство на жилищни и административни сгради;
 • безизкопно полагане на тръби;
 • пътно строителство, в това число полагане на хоризонтална пътна маркировка и монтаж на стоманена предпазна ограда;
 • изграждане на външни и вътрешни В и К мрежи;
 • изграждане и ремонт на телекомуникационни мрежи.
Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от пет души. Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор е Живко Вълчанов. “РУД – Варна” АД е едноличен собственик на капитала на  “РУД – Инвест” ЕООД.
“РУД – Варна” АД има изградена Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Изградената в дружеството система за управление на качеството, аспектите на околната среда и  здравословните и безопасни условия на труд гарантира добра организация на работа, проследимост и изпълнение на възложените работи с високо качество.
„РУД – Варна” АД е редовен член на Камарата на строителите в България. Изпълнителният директор на дружеството е член на Областния съвет на КСБ - ОП - Варна. 
 От 2007г. „РУД – Варна” АД е вписано в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите, за изпълнение на строежи със следния обхват:

   * Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата инфраструктура, електронни съощителни мрежи и съоръжения - строежи от втора до пета категория;
   * Втора група – строежи от транспортната инфраструктура - строежи от трета и четвърта категория;
   * Четвърта група – строежи от благоустройствената  инфраструктура, хидротехническото строителство и опзването на околната среда - строежи от втора до трета категория;
   * Пета група – отделни видове СМР, съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство с класове: 41.20; 42.11; 42.22; 42.99.

"РУД - Варна" АД членува в Сдружение "Българска браншова асоциация пътна безопасност". Изпълнителният директор на дружеството е член на Управителния съвет на сдружението.       

ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО
    Основна грижа на Ръководството на “РУД – Варна” АД е да планира и осъществява процесите в съответствие с желанието на клиентите и компетентността и отговорността на своите служители, спазвайки приетите норми за здравословни и безопасни условия на труд и околна среда. Стремежът ни е да предлагаме конкурентни услуги с високо качество, което да гарантира съществуването и развитието на фирмата.

    Основният девиз на “РУД - Варна” АД  се представя в израза: „Доверие, завоювано с качество и професионализъм”, а основната ни цел – да задоволим максимално изискванията и очакванията на нашите клиенти, служители и обществото. За постигането на тази цел в дружеството е внедрена Интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда в съответствие с изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. 
    Ръководството на “РУД – Варна” АД е съпричастно с Интегрираната система за управление и със своята всекидневна управленческа дейност осигурява условия за нейното ефективно функциониране и работи активно и целенасочено за утвърждаване на нейните принципи във всички дейности и звена на фирмата. Чрез разработването и внедряването на Интегрираната система за управление, ръководството на “РУД –  Варна” АД се стреми да постигне основните си цели в следните насоки:
    * Към клиентите:

 • постоянно подобряване на ефективността и ефикасността при управлението на процесите;
 • стриктно спазване на съгласуваните с клиентите договори и изграждане на доверени отношения на база коректност, надежност и обмен на информация;
 • проучване на възможностите и перспективите на конкурентни фирми и отчитането им при планирането на качеството;
 • установяване на взаимноизгодни връзки с партньори и доставчици.

    * Към служителите:

 • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, насърчаване разгръщането и най‑доброто оползотворяване на човешките качества, възможност  за участие на служителите в планирането и управлението на работата им;
 • предотвратяване на нараняванията и заболяванията;
 • създаване на условия за повишаване на квалификацията на всеки служител в съответствие с изискванията за качество на осъществяваните процеси.

    * Към акционерите

 • защита на инвестициите на акционерите и приемлива възвръщаемост.

    * Към обществото и околната среда:

 • извършване на стопанска дейност като отговорни членове на обществото;
 • спазване на законите в страните, в които работим и човешките права;
 • опазване на околната среда чрез стриктно спазване на екологичното законодателство и поставяне на собствени цели в областта на екологията;
 • предотвратяване на замърсяването на околната среда.