За нас

Предмет на дейност: 
Проектиране, строителство, реконструкция, ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища, мостове, надлези, подлези и други пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, проектна, инженерингова и търговска дейност; производство на инертни материали, бетон и бетонови изделия;

производство на асфалт, битумни емулсии, полимермодифициран битум, хидроизолации и битумни пасти; проектиране и извършване на взривни работи, стопанисване, обслужване и ремонт на всички видове строителна и друга техника и извършване на услуги; превоз на товари; производство на декоративни храсти и растения; ландшафтно устройство и озеленяване.

Юридически статус:
Регистрация: Дружеството е учредено на 19.05.1993г. и регистрирано с решение на Варненски окръжен съд в търговския регистър по партиден №2, том 29, стр.5 по фирмено дело №3334/1993год., като правоприемник на строителната дейност на Пътно управление Варна и е пререгистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията гр.Варна, с данни по регистрацията: идентификация ЕИК 813029821; „Пътища и мостове” ЕООД; 3334/1993 310.

“Пътища и мостове” ЕООД – Варна притежава:
Две производствени бази на територията на Варна и Старо Оряхово, окомплектовани с нужната тежка механизация и автотранспорт.

Кариери за добив и преработка на каменни материали: 
“Пътища и мостове” ЕООД – Варна експлоатира две кариери за добив – кариера “Суворово”, кариера “Партизани”.

Управление на качеството:
“Пътища и мостове” ЕООД – Варна разработи и внедри интегрирана система за управление в съответствие с международните стандарти: ISO 9001:2000, респективно ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.
“Пътища и мостове” ЕООД - Варна разполага с акредитиран в съответствие с БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005  “Орган за контрол от вида “С”” – приемник на “Пътностроителната лаборатория”, който осигурява ежедневен контрол при производството на инертни материали, всички асфалтобетонови и бетонови смеси, бетонови и стоманобетонови изделия и издава необходимите, съгласно съответните БДС, БДС ЕN документи за доказване качеството им.  “Органът за контрол от вида “С”" притежава Сертификат № 218 ОКС от 05.02.2010 год.

“Пътища и мостове” ЕООД – Варна през 2008 год. е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България и притежава съответните удостоверения за изпълнение на строежи от: транспортната инфраструктура; благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от енергийната инфраструктура.