Складови дейности

Чл. 9.(1.) За приемане, предаване и отчитане на товарите от Пристанищния терминал, се заплаща еднократна цена за започнат физически тон, независимо от варианта, съгласно Таблица № 4. Цената е неразделна част от настоящата Тарифа.
(2.) При прехвърляне на собственост на товар се начисляват приемо - предавателни услуги и на новия собственик на товара;
Чл. 10. (1.) За съхранение на товари в складовете на пристанищния терминал до 10 денонощия, включително и денят на приемането не се брои, не се заплаща;
(2.) При съхранение на товари над 10 денонощия се заплаща за всеки започнат тон и денонощие, таксите посочени в Таблица №4, за цялото време на съхранение от първия ден;
(3.) Клиентите посочват в заявката за обработката в „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД, къде да се съхраняват товарите им – в покрити, или открити складове, в района, или складовите бази извън района на Пристанищния терминал и ориентировъчно крайния срок за вдигането им;
(4.) При продължително съхраняване, над 1 месец товарите на товародателите и по тяхно искане се заплаща такса съхранение на тон – товар, която се договаря предварително и свободно към момента на сключване на договора за пристанищни услуги;
(5.) Цените по този член се събират при експедирането на товарите, а при съхранението над 30 денонощия – в края на всеки месец.
Чл. 11. (1.) „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД при необходимост и по своя преценка, може да размества складираните вносни или износни товари, престояли на склад повече от 30 денонощия, в следните случаи при условията на чл. 10;
• Когато не е дадено нареждане за експедиция в срокове, определени в
“Правилник за организация на работата в „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД”;
• Когато не са представени необходимите вагони, или автомобили за своевременно
разтоварване по денонощните норми на вносния товар от кораба;
• Когато експедирането на товарите се забави, поради санитарни, фитосанитарни и
карантинни причини;
• По договореност между страните.
(2.) При преместването на товарите по предходната алинея, освен за основните претоварни работи, се заплаща допълнително.
• Превозът до склада и обратно по условията и цените за превоз на товари по
автомобилния транспорт.
Чл. 12. (1.) По искане на клиентите „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД може при възможност
да дава специализирани площи в района си за съхранение на товарите им;
(2.) При ползване на тези специализирани площи, вместо цените по чл. 10, се заплаща месечна такса
за съхранение на квадратен метър площ, по Таблица № 4;
(3.) В договора се определя и срока за ползване на площите. Ако товародателят не освободи площта
в срока по договора, за съхранение на товарите, след този срок се заплащат цените по чл. 10, ал. 2.;
(4.) Когато датата за начало на договора за отдаване е след 20 - число на месеца – се заплаща 50 %
от месечната такса.
(5.) Горе посочените условия важат само за насипни товари.
Чл. 13. „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД може да договаря с товародателите обща
комплексна цена (лъмпсън) за извършените пристанищни услуги: товаро – разтоварни и спедиционни
услуги.