Претоварни дейности

Основните претоварни работи включват:

1. Машинно и ръчно придвижване на превозни средства.
2. Натоварване или разтоварване на или от водни и сухопътни превозни средства;
3. Превоз до и от пристанищен склад в района на пристанищния терминал;
4. Стифиране на товара в превозно средство, или в пристанищен склад;
Чл. 3. (1.) В зависимост от операцията (варианта) на обработката, основните претоварни работи се заплащат както следва:
1. За насипни товари – по единичните цени на тон от Раздел I на Таблица № 1
съобразно вида и теглото на товара.
2. За опаковани и неопаковани товари по единични цени на тон от Раздел II на Таблица
№ 1, съобразно теглото на товарната единица, независимо от вида на товара.
3. За контейнери – по цените от Раздел III на Таблица № 1, съобразно шаблонираното
брутно тегло.
4. За товарите, посочени в Таблица № 2 – по конкретните цени на тон, посочени в
таблицата.
5. За операциите (вариантите) на работа кораб – кораб, вагон – вагон, или вагон –
автомобил, по вертикална Колона № 3 от Таблици № 1 и № 2.
• Размерът на цените по предходната алинея се завишава с направените разходи за
противопожарна охрана, екологическа защита и други подобни.
6. При претоварни операции изискващи извозване на стоките на закрит или тилов склад и обратно, се заплащат цените в Таблици № 1 и № 2, завишени с 0,40 Евро на тон в случайте когато се ползва транспортна техника собственост на пристанището.
При обработка на товари по индиректен вариант, при липса на свободни челни складови площи, пристанището има право без предварително уведомяване да извозва товарите за съхранение в тилов склад, за сметка на клиента.
7. При обработка на товари на клиента в дните национални празници за Република
България, договорените цени се завишават с 45 % - след писмена заявка.
Чл. 4. (1.) При наличието на необичайни условия на работа и необичайно състояние и вид на товара, цените на основните претоварни работи се заплащат с 30% увеличение.
(2) Количеството на товара с необичайни условия на работа, или необичайно състояние и вид се установяват с акт, съставен от представители на „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД, Превозвача и Товародателя.
(3.) Необичайни условия на работа и необичайно състояние и вид на товара, при който се прилага увеличението на цените по ал. 1, са както следва:

 • претоварване на опасни товари съгласно клас на ИМО;
 • лимбиране на товари;
 • разсортиране на товари по статии на коносамента и по коносаменти, когато са смесени;
 • замръзнали руди, разтопени смоли, сбити насипни товари, товари с температури над 40 градуса по Целзий и други, които затрудняват нормалната обработка;
 • каучук в неоформени торби, бали;
 • товари в повредена опаковка – скъсани торби, счупени сандъци и бурета, разскъсани връзки, развързани бали и други подобни;
 • претоварване на товари от превозни средства, когато партидите са товарени разбъркано, несъответствуващи на товарните документи;
 • претоварване на слепени пакетирани товари;
 • товари, на които опаковката е проядена, пробита, или покрита с разяждащо вещество, като киселини, химикали, сода каустик и др.;
 • тръби, метали и други с намаслена повърхност и с опасност при обработката заснежени или заледени товари;
 • претоварване на товари в торби с обемно тегло над 2 куб. метра в тон, или бали, връзки, денкове с обемно тегло над 3 куб. метра в тон;
 • обработване на кораби с люкови отвори до 20 квадратни метра в бункери, локери, диптанкове и др. нетоварни помещения;
 • обработване на товари на разстояние, по-голямо от 3 метра, измерено встрани от просвета;
 • за обработка на машини, съоражения и оборудване с дължина над 9 метра;
 • при обработка на генерални товари без сепарация ( неотделени от борда на кораба /вагона/ автомобила или товари, опрени един в друг без сепарация );
 • товари не пригодени съгласно технологиите за обработка в „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД;
 • при обработка на плавателни съдове неспециализирани за насипни товари съгласно

Приложение 1
Чл. 5. При обработка на товари, свързани с последващо контейнеризиране, или деконтейнеризиране се заплаща освен претоварната такса за контейнер по Таблица №1 и претоварната такса по Таблица №1, или №2. Същото се отнася и при претоварване от контейнер в контейнер.

Допълнителни претоваръчни услуги
Чл. 6. (1). Допълнителните услуги са тези, които не са включени в основните претоварни работи по чл. 2;
(2.) Допълнителните услуги се заплащат отделно от основните претоварни работи (по цените посочени в Таблица № 3);
Чл. 7. (1.) Доставката на материали за укрепване на товари и контейнери в кораби, вагони и автомобили се осъществява от клиента, или от „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД за сметка наклиента;
(2.) Противозамръзващите средства, укрепителен материал и други материали и консумативи се доставят от клиента или от пристанищния оператор за негова сметка плюс 15 % доставно складови;
(3.) За ползване на механични средства при повременна работа, или допуснат престой по вина на клиента, се заплащат цените по Таблица № 7.
(4.) При обработка на специализирани съдове за насипни товари, които имат деформиран пайол и не позволяват максимално почистване на товара с механизация на пристанището, допълнително почистване / с механизирана четка или ръчно/ се заплаща съгласно Таблица № 3 т. 12, след писмено искане от страна на корабната администрация.
Чл. 8. При ползване на плаващ кран за претоварни работи се заплащат цените по Тарифата и разходите за плаващия кран.