За нас

Дружеството е регистрирано през 2005 г. като част от ПОНС холдинг .Изграждането на различни инфраструктурни обекти е един от основните приоритети на Понсстройинженеринг ЕАД през последните години. Висококвалифицираните специалисти и съвременната техника, с която разполага дружеството, са гаранция за успешната реализация на проектите.
Понсстройинженеринг ЕАД има натрупан опит в изграждане и ремонти на водопроводни и канализационни мрежи, пречиствателни станции и екологични проекти, реконструкция на пътища,  строителство на жилищни и промишлени сгради, ваканционни селища,  бизнесцентрове и др.
Дружеството разполага със собствена производствена база в  гр. Бургас, която включва:

Бетонов възел Елба 35;

Бетонов възел Балкема;

Арматурен двор;

Дърводелски цех;

Цех метални конструкции;

Ремонтна работилница;

Складови площи и всички необходими видове строителен инвентар.

От 2008 г. Дружеството е вписано в Регистъра на строителите, съгласно Закона за Камарата на строителите, за следните групи и категории строежи:

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5 от ПРВВЦПРС;

Удостоверение I - NV 009567

ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5 от ПРВВЦПРС

Удостоверение - II - NV 002234
ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение - III - NV 002449

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5 от ПРВВЦПРС;

Удостоверение - IV - NV 004655

ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство” на Националната класификация на икономическите дейности) 

Удостоверение - V - NV 006385

Сертификат - ISO - 9001

Сертификат - ISO - 14001

Сертификат - ISO - 18001

Сертификат - SA- 8000

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Награда - КСБ

Политика по социална отговорност