За нас

"Пи Ес Ай” АД  изпълнява инфраструктурни  обекти от национално и регионално значение, участва в международни проекти. 

В обхвата на пазарния сектор на фирмата са обекти за рехабилитация, реконструкция, строителство и поддържане на пътища, автомагистрали, летища, изграждане на метростанции и метроучастъци, обекти на градска инфраструктура. 

Дружеството изгражда водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции, участва в аварийно-възстановителни дейности при природни бедствия и производствени аварии.

История

  • 2004 г. Учредява се "Трейс Груп Холд" АД. „Пи Ес Ай” АД се утвърждава като водеща фирма в структурата на холдинга.
  • 2002 г. "Пътстройинженеринг" АД се преименува в "Пи Ес Ай" АД.
  • 1997 г. Капиталът на "Пътстройинженеринг" става 100% частен. Държавата обявява за приватизация 65% от него. "Пътстройинженеринг" е едно от най-предпочитаните дружества за вложителите на инвестиционни бонове. В годините на икономически преобразувания и рецесия в България фирмата е без дългове, с положителен финансов резултат и спечелени проекти за реконструкции и рехабилитации на републиканската пътна мрежа.
  • 1995 г. "Пътстройинженеринг" ЕООД се преобразува в еднолично акционерно дружество.
  • 1993 г. На 27.04. 1993 г. с решение на Министерския съвет част от активите на Пътно управление -Стара Загора се преобразуват и се създава "Пътстройинженеринг" ЕООД. Управител на дружеството е инж. Николай Михайлов.
  • 1946 г. Окръжно пътно управление-Стара Загора – изграждане на нова пътна мрежа, асфалтиране и реконструкция на пътища на територията на Старозагорски окръг.
  • 1938 г. В България се създава Главна дирекция на строежите. Откриват се 7 областни инженерства и 50 околийски инженерства, сред които и това в Стара Загора.
  • 1883 г. На 3.04.1883 г. с княжески Указ № 267 се утвърждава Закон за направата, поправката и поддръжката на окръжните пътища. С него се поставя началото на държавната администрация за изграждане и поддръжка на пътищата в България