Share
Направи запитване !!!

On-line абонамент

НОВО! 
Регистрация на e-mail за получаване на информация за постъпващите осигурителни вноски.

Банкова сметка, по която следва да се заплаща таксата за прехвърляне от фондовете, управлявани от ПОК „Съгласие” АД
ПОК „Съгласие” АД
IBAN: BG75UNCR96601005253301
BIC:UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

На 9 май 2012 г. се навършват седемнадесет години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Създадена през 1995 година Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” бележи непрестанно развитие в своята дейност. С шестнадесетгодишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване Компанията спечели своя имидж на дългогодишен и сигурен партньор в сферата на пенсионното осигуряване. Политиката, която води мениджърският екип, доказа своята правилна посока, като това се отрази и върху постигнатите от ПОК „Съгласие” АД резултати.

Понастоящем за Компанията работят 127 служители и над 5765 осигурителни посредника в цялата страна. Основен акционер е „Химимпорт” АД, което е измежду дружествата с най-голяма пазарна капитализация на Българската фондова борса-София. 
Компанията има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Милен Марков - Главен изпълнителен директор, Иванка Данева и Анатолий Величков – Изпълнителни директори.

Клиентите на ПОК „Съгласие” се обслужват в 50 офиса на територията на цялата страна.

По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) показателите, характеризиращи дейността на управляваните от Компанията пенсионни фондове към края на 2011 г. са:
Осигурени лица - 493 974 души, което представлява пазарен дял 12,37 %. 
Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване „Съгласие” имат пазарен дял по броя на осигурените лица, както следва:
УПФ”Съгласие”-12.97%, ППФ”Съгласие”-14.58% и ДПФ”Съгласие”-8.39%. 

Броят на осигурените лица са разпределени в управляваните фондове, както следва:
Универсален пенсионен фонд „Съгласие” – 407 985 осигурени лица;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие” – 36 066 осигурени лица;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” – 49 923 осигурени лица. 
Общият размер на нетните активи на трите пенсионни фонда e 541 561 хил. лв., което представлява пазарен дял 11.84%

Постигнатата доходност за 2011 г. е: 
Универсален пенсионен фонд „Съгласие” – 0.60%;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие” – 2.33%;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” – 2.74%. 
*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Доходността за 2011 г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано.

Като елемент от политиката за повишаване на осигурителната култура на населението, която ПОК „Съгласие” АД провежда, Компанията планира да инвестира в информационни програми, като една от мерките, която ще бъде предприета е разширяване дейността на Информационния център. Специалистите от Компанията се надяват това да способства не само за повишаването на обществения интерес към пенсионните продукти и услуги на пенсионните фондове „Съгласие”, но и да съдейства за по-високата социална информираност на осигурените лица.