Share
Направи запитване !!!

Управление

Органите на управление на Пeнсионно осигурителна компания “Съгласие”АД са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Дружеството има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява едновременно от Главния изпълнителен директор и Изпълнителен директор.

Състав на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие”АД

Милен Георгиев Марков
Председател на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД 
Главен изпълнителен директор
още информация »

Камен Иванов Колев
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД 
още информация»

Иванка Данева Гайдарджиева
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД 
още информация» 

Анатолий Методиев Величков 
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД 
още информация»

Галина Стефанова Тодорова
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД 
още информация»

Олег Тодоров Чулев
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД 
още информация»

Дружеството се представлява от Главен изпълнителен директор и изпълнителен директор заедно.
Оперативното управление на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие”АД се осъществява от мениджърски екип в състав:

Милен Марков – Главен изпълнителен директор 
Иванка Данева – Изпълнителен директор
Анатолий Величков– Изпълнителен директор
Ангел Терзиев – Отговорен актюер
Татяна Петрова – Главен счетоводител
Чавдар Толев - Директор Инвестиции