За нас

Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД e учредена и вписана в Търговския регистър на 09.05.1995 г. До 1999 г. Компанията работи само в сферата на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като управлява Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”. Доброволното пенсионно осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталов принцип на базата на дефинираните вноски. Този вид пенсионна схема е заложена и в специалния закон, приет по-късно. По това време в Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” осигуряват своите работници и служители редица финансови институции, фирми от сферата на производството, както и отделни физически лица с лични вноски. През 1996 год. Компанията е един от учредителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
За периода 1998г. – 1999г. ПОК“Съгласие”АД активно участва в разглеждането на проекта за специален закон за доброволно пенсионно осигуряване. През юли 1999 г. Народното събрание прие Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който регламентира дейността на пенсионноосигурителните дружества, осигуряването във фондовете за допълнително доброволно осигуряване и създаването на Държавната агенция за осигурителен надзор с оглед институционализиране на държавното регулиране в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в страната. В края на 1999 г. се прие Кодекс за задължително обществено осигуряване, който регламентира осигуряването в универсални и професионални пенсионни фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества. До средата на 2000 г. бе изградена и започна да функционира Държавната агенция за осигурителен надзор, която осъществяваше функциите по лицензирането и надзора върху дейността на лицензираните пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване. На 01.03.2003 год. се създаде Комисията за финансов надзор, в която се съсредоточиха надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава държавни структури за надзор върху небанковите финансови институции в т.ч. и на Държавната агенция за осигурителен надзор. 

През юли 2003 год. бяха приети изменения и допълнения в законовата уредба и цялостната дейност по социално осигуряване в т.ч. и по допълнително пенсионно осигуряване е регламентирана в Кодекса за социално осигуряване.
На 21.09.2000 г. с Решение №1 на Съвета по допълнително социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД получи лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. За периода 2000 г. – 2013 г. ПОК“Съгласие” АД изгради мрежа от осигурителни посредници. Развитието на дейността по допълнително пенсионно осигуряване, осъществявана от ПОК “Съгласие”АД, може да се илюстрира посредством динамиката на нетните активи на фондовете, управлявани от Компанията, и нарастването на броя на осигурените лица през годините.