За нас

“Трансстрой-Бургас” АД е създадено през 1934 година, като “Морска строителна секция” - Бургас. През 1953 год. е преобразувано в “Строителна ж.п. секция” - Бургас, 
а през 1956 год. е преименувано на “Строителен район по транспорта - Бургас”. След това дружеството действа като район, строително управление и стопанско предприятие в системата на ДСО “ТРАНССТРОЙ”. На тази основа през 1994 год. се образува “Трансстрой-Бургас”ЕООД, преобразувано последователно през 1995 год. в “Трансстрой-Бургас” ЕАД и през 1997 год. в “Трансстрой-Бургас” АД.

През своята 70 годишна дейност фирмата е изпълнила редица строителни обекти с регионално и национално значение от хидротехническото, пристанищно, промишлено, пътно и железопътно, аеродрумно, жилищно и културно-битово строителство.

В областта на хидротехническото и пристанищното строителство "Трансстрой-Бургас" е изпълнил множество хидротехнически съоръжения, като: 
корекции на реки, брегоукрепителни диги, дамби, буни, контрафорси, укрепителни банкети, мостови съоръжения, подпорни стени, оградни съоръжения от най-различен вид и тип, вълнобойни стени, кейови стени, открити и закрити канали за различни цели, пречиствателни съоръжения, както и съпътстващите ги водопроводни и електро-монтажни работи.