Временна заетост

Предлагаме на вниманието Ви съвременна, мобилна организация на работния процес, като осигуряваме резерви от служители не натоварващи Вашата фирма с допълнителен брой постоянно заети лица, благодарение на възможностите които предлага временната заетост.
Нашите служители предоставени под формата на временна заетост са висококвалифицирани специалисти притежаващи нужните умения.

Няма фирма, която да е в състояние да поддържа постоянно във времето по‐голям от необходимия и брой служители и да ги използва ефективно само при големи натоварвания, а през останалото време да не може да им подсигури пълна заетост. Не е възможно и да си подготви кадрови резерв, който ще е в състояние да използва само при отсъствие на служители поради заболяване, отпуски, обучения и др.

Сключвайки договор с нашата фирма Вие ще бъдете освободени от административно – кадрови задължения, тъй като с това ще се заеме фирма Персоннел Интернешънъл, предлагайки услугата временна заетост.

Като допълнение към гореспоменатото нашите служители работещи при Вас ще бъдат обхванати и от допълнителни застраховки направени от нас. Използването на нашите услуги Ви гарантира по‐ниски крайни разходи поради еластичната форма на заетост която предлагаме (наемане в даден момент на такава бройка служители, която е необходима за изпълнението на съответна работа за определен период от време). Над 500 наши сътрудници ще се заемат с реализацията на поставените им задачи.