СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина при “Одико-69” е регистрирана през 1999 г. с Удостоверение № 047 на Министерство на здравеопазването.

През 2004 г. бе направена пререгистрация /Удостоверение № 047-4/ с цел регистриране на офиси на СТМ в страната.

В СТМ работят лекари със специалност Трудова медицина, инженери, физици, здравни инспектори.

Основни дейности на Службата по трудова медицина

Оценка на риска за здравето и безопасността при работа:

 • Организиране на измервания факторите на работната среда
 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите
 • Актуализация на оценката на риска при необходимост
 • Разработване на мероприятия във връзка с оценката на риска, касаещи намаляване и ограничаване на риска
 • Съдействие при изготвяне на програма за превенция на риска на основата на препоръчаните мероприятия
 • Препоръки за необходимите колективни и лични предпазни средства за работещите по работни места, видове дейности и професии на основата на оценката на риска и установените опасности

Наблюдение и анализиране на здравословното състояние на персонала:

 • Изготвяне анализи на заболяванията с временна нетрудоспособност, на професионалната заболеваемост и травматизъм на работници и служители
 • Изготвяне на препоръчителни мероприятия на база направените анализи, за намаляване на временната нетрудоспособност
 • Разработване на списъци с необходимите предварителни и периодични прегледи и изследвания съгласно Наредба №3/1987 г. в зависимост от характера на извършваната дейност и условията на труд
 • Организация и провеждане на периодичните прегледи и изследвания
 • Разработка на електронни здравни досиета
 • Изготвяне на медицински заключения за годността на служителите да извършват дадения вид дейност

Обучение по проблемите на безопасността и здраве при работа:

 • Обучение на КУТ/ГУТ по нормативните документи, свързани с безопасността и здравето при работа
 • Обучение на КУТ/ГУТ и ръководни специалисти по правилата за първа долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ

Информация и консултации на персонала по здравословни и безопасни условия на труд:

 • Информация и консултация на персонала за здравните рискове при работа
 • Индивидуални съвети във връзка със резултатите от профилактичните прегледи и здравословното състояние
 • Индивидуални съвети и консултации на персонала за вредностите и опасностите, при които работи и препоръчване на релаксиращи програми

Консултации по проблемите на безопасността и здравето при работа:

 • Информиране и консултация за изискванията на нормативната база по безопасност и здраве и настъпилите изменения в нея
 • Препоръки и консултации за прилагане на съществуващата и новоизлязла нормативна база по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Методическа помощ и консултации на Ръководството и специалистите при подготовка на вътрешни документи, свързани с проблемите на безопасността и здравето при работа
 • Методическа помощ и консултации при разследване на трудови злополуки и инциденти
 • Консултации при искания за регистриране на професионални заболявания, трудоустрояване и други
 • Подпомагане на ръководството за определяне на местата за трудоустроени до 30ти януари на текущата година
 • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка по работни места и професии, съгласно Наредба № 15/1999г.

В работата си специалистите по трудова медицина използват съвременен софтуер за електронни здравни досиета, анализиране на здравословното състояние и оценка на риска . Имаме разработена и внедрена система за мониторинг на производствения риск.