ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

Органът за контрол от вид "С" към "Одико - 69" ООД е акредитиран от Българска служба по акредитация през 2009 г. сертификат № 278. 

През 2013 г. преминава успешен ресертификационен одит с разширение на обхвата на контрол на следните параметри:

Физични фактори на средата:

 • шум (ниво на шума, еквивалентно ниво на шума, върхуво ниво на звуково налягане, дневно ниво на експозиция на шум, средноседмично ниво на експозиция на шум, дневно ниво на шум, вечерно ниво на шум, нощно ниво на шум, денонощно ниво на шум;
 • микроклимат (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха, топлинно облъчване);
 • осветеност;
 • вибрации (дневна стойност на експозицията на вибрации  предавани на системата ръка-рамо [m/s2];дневна стойност на експозицията на вибрации предавани на цялото тяло [m/s2]; средноквадратична стойност на виброускорението в октавни ленти със средно геометрични честоти [m/s2]);
 • нискочестотни електромагнитни полета (до 300 kHz)- Плътност на магнитния поток (Магнитна индукция) B (T) и Интензитет на електрично поле E (V/m)

Физико-химични фактори на средата:

 • прах (инхалабилна фракция [mg/m3]; респирабил­на фракция [mg/m3]).

Химични фактори на средата:

 • химични агенти във въздуха на средата (Концентрация  на химични агенти по линейно-колориметричен метод (чрез индикаторни тръбички).

Физическо натоварване:

 • сърдечна честота

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

 • импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;
 • съпротивление на изолация;
 • съпротивление на защитни заземителни уредби
 • съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;
 • защитни прекъсвачи (допирно напрежение, време за изключване на защитата, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване (преходно съпротивление)

Вентилационни инсталации:

 • скорост на въздушния поток
 • дебит на въздуха

Климатични инсталации:

 • температура на въздуха
 • относителна влажност на въздуха

Гореща заобикаляща среда – оценка на топлинното натоварване:

 • индекс на топлинно натоварване