ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Обучението на специализираното обучение за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност за персонала на работодателите, както и на отделни специалисти - физически лица е задължително при:

  • изтекъл срок на удостоверението;
  • при смяна на длъжността;
  • при смяна на работното място;
  • при необходимост от потвърждаване и/или повишаване;
  • на квалификационна група;
  • при новоназначени служители;
  • при нарушение на трудовата дисциплина, аварии, злополуки;

Обучението и изпита се провежда съгласно утвърдена учебна програма от МИЕТ в зависимост от притежаваната квалификационна група на кандидата. От степента и зависи и продължителността на обучението.

Обучението може да бъде проведено и при самите служители при наличие на по-голям брой обучавани лица или в Одико-69 ООД.

Фирмата разполага с оборудван за това обучение кабинет и средства за онагледяване:

  • медицински манекен
  • нагледни материали
  • специалисти за обучение по оказване на първа долекарска медицинска помощ, представящи теоретични и практически аспекти в нейното приложение.

Подкрепяме Работодателите за усилията им относно защита здравето на техните служители при работа в електрически и неелектрически уредби до и над 1000 V, както и стремежа на Възложителите ни да отговорят на нормативно установените изисквания на Българското законодателство относно осигуряване на безопасност и здраве при работа на техните служители.