ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Във връзка с изпълнението на изискванията на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност, Закона за енергийната ефективност и цялата нормативна база по този проблем, трябва да бъдат приети програми и мероприятия за повишаване енергийната ефективност на сградния фонд.

На задължително обследване и сертифициране подлежат всички сгради, държавна или общинска собственост, в експлоатация, с обща полезна площ над 1000 кв.м. (чл.16 от ЗЕЕ) и/или енергийни потребители – производители на стоки и услуги, чиито обекти имат годишно потребление на енергия, равно или по-голямо от 3000 МWh(чл.17).

Обследването за енергийна ефективност има за цел да определи потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия и да предложи енергоспестяващи мерки за това. Сертифицирането цели оценяване и удостоверяване съответствието на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност.

Сертифициране се извършва както на нови сгради, така и при реконструкция, модернизация, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради. До шест месеца от въвеждане на сградите в експлоатация може да се издава сертификат, ако тe отговарят на съответните изисквания.

Наред със спестяване на значителни средства за енергийна консумация, в зависимост от типа на издадения сертификат сградите се освобождават от данък сгради за срок от 10 или 5 години, съгласно Закона за местните данъци и такси (чл.24 ал.1).

Можем да предложим и комплексно изпълнение на целия процес, включващ обследване, сертифициране, саниране на сградите /топлинна изолация, подмяна на прозорци, модернизация на отоплителни и климатични инсталации и т.н/. За целта сме сформирали консорциум с водещи фирми в областта на строителството, производството на изолационни панели, дограми и др.

Желаещите да се обследват и сертифицират за енергийна ефективност могат да ползват кредити с преференциална лихва, а 20% от сумата по кредита се покрива от предприсъедителни фондове.

“Одико–69“ ООД е лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност със Сертификат № 15/12.08.2005 год.Удостоверение №17/ 25.08.2005 год. и Удостоверение № 00017 от 2008 год. за обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, и пререгистрирано през месец август 2008 г.