КОНСУЛТАЦИИ

Одико-69 ООД има компетентни специалисти и извършва консултации в следните направления:

Системи за управление:

 • Системи за управление на качеството
 • Системи за управление на безопасни и здравословни условия на труд
 • Системи за мониторинг на риска

Психологически и социологически консултации и изследвания:

 • Психологически изследвания
 • Социологически проучвания
 • Изследвания за нивото на стреса и психофизиологичния статус на личността
 • Изследвания за психоклимата, сработване и съвместимост на управленски екипи
 • Личностни диагностики
 • Разрешаване на конфликти и други

Фирмен мениджмънт и човешки ресурси:

 • Разработване и управление на проекти
 • Разработване на организационни структури
 • Диагностика на финансовото състояние на фирмите
 • Посредничество при кредитиране
 • Маркетингови проучвания
 • Методики за разработка на бизнес-план
 • Методики за разработка на социално-икономически програми, мисия и визия на фирми
 • Стратегическо развитие на фирми
 • Управление на човешките ресурси
 • Системи за управление на персонала
 • Оценка на трудовото участие и възнаграждение
 • Техники за мотивация на персонала

Маргетингови проучвания и иновации:

 • Планиране и провеждане на проучванията
 • Иновация на продукти и процеси
 • Интелектуална собственост
 • Хармонизиране със законодателството на ЕС – изисквания и прилагане
 • Добри производствени практики от ЕС

Провеждане на обучения, тренинги:

 • Обучения и тренинги по мениджмънт на ръководни кадри и специалисти
 • Обучение по безопасност и здраве
 • Обучение и квалификация на изпълнителски кадри
 • Обучение по адапционни и антистресови програми
 • Разработка и управление на проекти
 • Курсове по фирмена култура и етика
 • Разрешаване на казуси от практиката на фирмите
 • Тестове, делови игри, тренинг