Образование

Образованието в Община Дупница е представено от детски заведения за деца до предучилищна възраст, учебни-общообразователни и специални завдения за средно образование.

Функционират 11 целодневни детски градини и 1 ОДЗ с общо 1059 деца, разпределени в 49 групи, и възпитавани и обучавани от 196 лица. През изминалите 3-4 години се наблюдава намаления на броя на групите в целодневните детски градини, на децата и на заетия в тях персонал. Това явление е познато в цялата страна и свързано с ниската разждаемост, финансовата невъзможност на много родители да заплащат такси, както и на безработицата, заради която децата се отглеждат в домашна среда от родителите.

Образователната мрежа на Дупнишка Община се съставлява още от 13 основни и общообразователни училища на общинско финансиране, 4 професионални гимназии на държавна издръжка, Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа "Олга Стоянова" и множество частни езикови школи и такива за подготовка на водачи на МПС.

В общинските училища се обучават около 3788 деца, а в средните професионални-около 1875 ученика. В системата на образованието работят 1108 души, от които 703 са заети в общински училища, с утвърдени професионални качества. Към 03.09.2009 г. в Община Дупница педагозите са 499. Материално-техническата база на образованието е основен компонент в процеса на обучение. Поддържането, модернизирането и усъвършенстването и са предпоставки за създаване на нормални условия за ефективно и качествено образование и възпитание. В момента състоянието на училищната база в Община Дупница е много добро, близо две години общинското ръководство извършва основни ремонти на цялата материална и техническа база-нова дограма,нова фасада,нови покриви,ново училищно обзавеждане,с модерни компютърни зали,нови парни инсталации,изцяло модернизирани столове за храна(с кухня майка) в почти всички общински училища.