Здравеопазване

На територията на община Дупница се намират следните здравни заведения:
общинска болница МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД
Управител: Д-р Таушански
гр. Дупница
ул.”Св. Георги”№2
тел.:0701/5-18-23
факс:0701/5-18-26
 
  • Диагностично-консултативна помощ
  • Амбулаторно лечение
  • Болнично и оперативно лечение
  • Спешна и неотложна медицинска помощ
  • Клинична лаборатория
 
МЦ „Св. Ив. Рилски” ООД
Управител: Д-р Василев
гр. Дупница
ул. „Св. Георги” №2
 
Детско и училищно здравеопазване в община Дупница
 
С цел обезпечаване на детското и училищно здравеопазване във всяка детска градина и учебно заведение на територията на община Дупница има разкрити здравни кабинети,към които работят медицински сестри.Такъв кабинет има включително и в ДДЛРГ „Олга Стоянова”. Назначените медицински специалисти са общо 25 на брой , 5 от които съвместяват работата в два кабинета поради по малкия брой деца в съответните детски и учебни заведения.
 
Основните задължения са:
  • Оказват първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип от центара по Спешна медицинска помощ;
  • Отговарят за организирането и провеждането на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата;
  • Отговарят за съхранението и отчитат разходването на медикаментите и консумативите в здравния кабинет;
  • Организират и провеждат здравни беседи на децата и учениците;
Отговарят за проследяване факторите на средата , в която се отглеждат децата , учебната и учебно-възпитателна среда; участват при извършване на съответните измервания съвместно с ХЕИ.
 
Общински съвет по наркотичните вещества:
 
С цел превенция и борба с наркотичните вещества в община Дупница е създаден Общински съвет по наркотичните вещества с Решение №51/30.04.2009г. на обс-Дупница.Председател на Съвета е госпожа Даниела Ушатова-зам.кмет „Хуманитарни дейности и местно развитие” на Община Дупница,секретар –мл. Експерт „Здравеопазване, социални дейности и интеграция на хора с увреждания”, а членове са представители от обА и обС-Дупница,заинтересованите ведомства и неправителствени организации.
 
С решение №79/25.06.2009г. на обС-Дупница беше приет и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотичните вещества-Дупница, чрез който Съвета ръководи работата си.
 
С решение №87/20.07.09г. на обС –Дупница бе приета Общинската програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в Община Дупница 2009-2010г., по която Съвета ежегодно трябва да отчита работата си пред Кмета на Община Дупница, обС-Дупница и Националния съвет по наркотични вещества.