За нас

В град Дупница и околностите са разкрити следи от  човешко присъствие още от времето на късната каменна епоха и античността. В резултат на археологически проучвания през 1993–1995 г. в местността на Кулата – хълма в североизточната част на града, са разкрити основи на крепост, съществувала през ІV –V в. За първи път името Дупница се появява в османски регистър от третата четвърт на ХV в. По-късно описание на града и населението се среща в записки на пътешествениците: рицаря Арнолд фон Харф (1499 г.), Евлия Челеби (ХVІІІ в.) и Ами Буе (ХІХ в.).

Началото на индустриализацията в града е поставено през 60-70-те години на ХІХ век, когато започват работа три предприятия от манифактурен тип - абаджийско, дървообработващо и за рязан тютюн. Градът започва да се оформя като един от големите тютюно-производителни центрове на ХХ век.

Община Дупница е разположена в югозападната част на България, по долината на р. Струма. Тук се пресичат пътищата от Солун за София и от Адриатика за  Истанбул.

Територията на Община Дупница е 359 км² или 0.32 % от територията на Република България. Средната надморска височина  е  946.3 м. На изток Община Дупница граничи с Общините Сапарева баня и Самоков, на запад  с Община Бобов дол , на север с Община Радомир и на юг с Общините Рила и Бобошево.

Цялата Община има планински и полупланински релеф. На югоизток се издига северозападния дял на Рила планина, на североизтон - Верила планина и на запад – Коневската планина. В зависимост от релефа ниската част на покрайнината се разделя на три части:

  • Горно Дупнишко поле- обхваща североизточната част на Общината.
  • Разметаница - западната част на Общината, оградена с Конявска и Поглед планина. Долно Дупнишко поле- заема югозападната част на
  • Общината, която се разширява по р.Струма и долините и притоци на р. Джерман и Рилска река.

Климатът на Община Дупница е умерено-континентален с известно средиземноморско влияние, което навлиза по долината на р. Струма, посредством  р. Джерман. Средната годишна температура е 10.6° С. Най–топлият месец е юли, а най-студения – януари. Максималната  температура е 39.8°С , а минималната 26.7° С и средната годишна температура за района 12° С , която се дължи на почти постоянния отточен вятър по долината на р. Джерман.

В Община Дупница към края на 2014 г. населението, регистрирано по постоянен адрес е 52 441 души.