За нас

ОБЩИНА ОПАН е разположена в Югоизточен район за планиране и е част от Старозагорска област. Територията на общината е 257.5 хил. дка или 5% от територията на областта.

Административният център на общината - село Опан, е основано през 16 век, на оживен търговски път, свързващ Северна и Средна България с Цариград. В района на общината са открити следи от тракийски селища, има регистрирани 9 надгробни могили, намерени са пътни колони от ІІІ век.

Релефът на общината е равнинен и леко хълмист. Средната надморска височина е 163 м. Климатът е преходно континентален и се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято.

Земеделският фонд възлиза на 83,6%, а горският – на 8.2% от територията на общината. По-голямата част от земята е заета от почви тип “чернозем-смолници” - 82%, а останалата част - почви, които имат по-слабо хумусно съдържание.

История

Село Опан е възникнало в средата на 16-ти век. Спомернава се за 1-ви път в османски данъчен регистър от месец януари 1655 г. Местоположението му се е менило няколко пъти, поради честите чумни епидемии в началото на XIX век.
Към момента село Опан е община, в която влизат селата Бяло поле, Бял извор, Тракия, Васил Левски, Столетово, Бащино, Ястребово, Средец, Венец, Пъстрен, Кравино и Княжевско.

По време на социалистическото управление се създават училище, здравна служба, аптека, читалище с голяма бибилиотека, модерна сграда на общината за онова време, ТКЗС, ДАП, БКС, хлебопекарна и т.н.

В района на селото функционира предприятие на ЗЗУ - Стара Загора, което след 1990 г. е приватизирано и към момента не функционира. Училището е голямо и до 1997 г. към него функционира Техникум по селско стопанска техника.

В момента в училището се обучават деца от селата в общината. Училището разполага с кабинет за мултимедийно и компютърно обучение. Със средства от европейски фондове през 2007 г. е разчистено коритото на реката минавашапрез селото и е създадена бетонена дига за защита от наводнения. Населението е застаряващо и намалява бързо. Перспектива за младите хора няма и повечето от тях живеят в Стара Загора.