Share
Направи запитване !!!

За нас

Община Кирково е разположена върху площ от 538 кв.км. Граничи с общините Крумовград, Златоград, Джебел и Момчилград, като южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция. Общината е съставена от 73 населени места, всички от които са села и махали. Урбанистичната структура включва - общинският център с. Кирково (808 души), 6 големи села – Бенковски, Чорбаджийско, Фотиново, Тихомир, Чакаларово и Дрангово (с население над 1000души), 66 населени места с население под 1000 души. Едно селищата (с. Нане) е обезлюдено. 
Релефът е равнинно-хълмист до хълмисто-предпланински. В границите на общината попадат северните склонове на източнородопските ридове – Мъгленик и Гюмюрджински Снежник. Средната надморска височина е 523м., като най-високата точка е връх Вейката - 1463 м. 
Климатът е преходно – средиземноморски със средната годишна температура между 110С и 13,20С. Зимите са сравнително меки, като дните със задържане на снежна покривка са 43, а лятото е продължително и горещо. Средната годишна сума на валежите е 521мм, която е около средните стойности, измерени в метеорологичните станции през 2001г.
На територията на община Кирково са открити няколко находища на полезни изкопаеми. При село Яковица има находище на хромови и железни руди, в с. Костурино на хромова руда, залежи от оловно - цинкови руди са открити край селата Шумнатица, Чакаларово и Джерово. В настоящия момент находищата на полезни изкопаеми не се експлоатират. На територията на община Кирково има и находища на нерудни полезни изкопаеми-азбест, кианит, дистен, фелицат, гранити, мрамори и други използвани в строителството. 
Водните ресурси на община Кирково се формират главно от водите на река Върбица и нейните притоци на територията на общината - реките Дранговска, Кирковска и Чорбаджийска. Общината се намира в район с продължителни летни засушавания, които водят до изчерпване на подпочвените водни запаси. Реките са с непостоянен воден дебит, като след продължителни дъждове и през пролетта водите  текат бързо, като някои от тях са с пороен характер и влачат големи количества наносни материали. 
На територията на общината са изградени 63 водоема предназначени за напояване на земеделските земи. По-значителни от тях са язовирите; Мъгляне ( с капацитет 8 млн. м3), Амбарица при с. Кирково (150 хил. м3) и язовира в местността Голяма нива до с. Домище (30 хил. м3 ).

Брутният вътрешен продукт произведен в община Кирково през 2001г. е 16 394 700 лв. Брутния вътрешен продукт на човек от населението за същата година е в размер на 1 614 лв. и по този показател заема 212 място от общо 262 общини в България. 
Броят на регистрираните в община Кирково стопански субекти е 1 023. Преобладаващият брой от фирмите са на еднолични тъговци - 932. В областта на текстилната промишленост работят 5 фирми с 800 души персонал. В сферата на търговията и услугите функционират 400 фирми, а в транспорта работят 18 фирми. Тежката примишленост функционира една фирма.

Промишленост  
Промишлената дейност в община Кирково не е силно застъпена, което запазва параметрите на околната среда. В промишленият сектор най-силно са развити шивачеството и металообработването. 
Машиностроението е представено от фирма “Кирково” ООД произвеждаща хидравлични и пневматични компоненти за минната промишленост. Персонала на фирмата наброява 80 души. 
Текстилната промишленост е представена от пет фирмите, от които само една е регистрирана в община Кирково – фирма ЕТ “Лина-07” с основна дейност производство на готови облекла. Продукцията на фирмата се изнася за Италия и Германия. Фирмите “Хастекс”ООД и ”Алтекс”ООД град Кърджали произвеждат готови облекла, като осигуряват 500 работни места. Фирмата ЕТ “Викинг” град Пловдив произвежда работни облекла за вътрешния и външен пазар, като персонала наброява 250 души. С производство на спортни и специализирани облекла се занима фирма “ЕС-БИ-ЕН-Виолета Беширова” ЕООД град Златоград, като персонала наброява 150 души.

Здравеопазване

Здравното обслужване на населението в община Кирково се осъществява от общопрактикуващи лекари, заемащи индивидуални практики за първична извънболнична медицинска помощ. Най - близо разположените до община Кирково лечебни заведения за болнична помощ са тези в гр. Момчилград, гр. Кърджали и гр. Златоград. 
Лекарските практики съгласно здравната карта са 21, като от тях заети са 8 в селата Кирково – 2 практики, Чорбаджийско, Бенковски – 2 практики, Долно Къпиново, Чакаларово, Фотиново. Причината за наличието на голям брой незаети практики се дължи на липсата на необходимите кадри.
Регистрираните стоматологични практики са 14 в селата – Кирково, Бенковски, Тихомир, Фотиново, Чакаларово,Чорбаджийско и Подкова. 
Към училищата и детските градини са разкрити 15 здравни кабинета, в които се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. 
Спешната медицинска помощ се осъществява от два филиала на ЦСМП – гр. Кърджали в с. Кирково и с. Чорбаджийско. Към Филиала за спешна медицинска помощ в с. Кирково са разкрити два мобилни екипа, осигуряващи спешната медицинска помощ в район Фотиново и район Бенковски. 
На територията на общината има 5 аптеки в селата – Чакаларово, Кирково, Фотиново, Бенковски, Чорбаджийско и  2 дрогерии в Кирково и Тихомир, които снабдяват населението с лекарства.