Спортни дейности

  • Програма за развитие на физическото възпитание и спорт
  • Правила и критерии за финансово подпомагане
  • Правила за реда за ползване на общинските спортни бази
  • Спортни организации
  • Организиране на спорт в селата
  • Спортни обекти
  • Решение на Общинска екпертна комисия