За нас

 

Общината заема югоизточната част на Пловдивска област. Разположена е по двата бряга на река Асеница (Чепеларска, Чая). На север покрива малка част от Тракийската низина, а на юг обхваща обширни площи от Родопите, поради което значителна част от терена е силно пресечен и наклонен. Територията и е 615 кв. км. Това представлява 10.3% от територията на Пловдивска област и 0.55% от територията на страната. Съседни общини са Родопи, Лъки, Баните, Първомай и Садово. По територия Асеновградската община е на трето място в областта след община Карлово и община Родопи.

 

Асеновград - центърът на общината, е най-големият град в Родопите и втори по големина в Пловдивска област. Той е разположен в подножието на планината на около 220 м надморска височина и отстои на 19 км от Пловдив, на 85 км от Смолян и на около 180 км от София.

 

 

Най-висок ръст на реализираните приходи за наблюдавания период е отбелязан в отрасъл “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили, лични вещи и стоки за бита”. Реализираните приходи от него са 102 087 хил.лв. през 1999 г. и са нараснали на 170 179 хил.лв. през 2003 година. Средногодишното им нарастване е 17023 хил.лв. Относителното тегло на реализираните приходи в общия обем приходи на Общината през 1999 г.е било 38,28 на сто, а през 2003 година те са вече 48,35 на сто, т.е. близо половината от всички реализирани приходи. Други бързо развиващи предприятия в икономиката на Общината са от отраслите на “Металургия и производство на метални изделия”, “Транспорт, складиране и съобщения, ”Хотели и ресторанти”, “Операции с недвижими имоти”.
 
В Общината са регистрирани общо 2408 броя предприятия в т.ч.:
  • микропредприятия с персонал до 10 заети - 2234 броя, или 92,77 на сто от всички предприятия;
  • малки предприятия с персонал от 11-50 заети са регистрирани 143 броя, или 5, 98 на сто от всички;
  • средни предприятия с персонал от 51-100 заети са 19 броя или о, 79 на сто от всички;
  • междинна група със заети от 101-250 са регистрирани девет броя предприятия т.е. 0,37 на сто;
  • големи предприятия с персонал над 254 заети са регистрирани три броя, или 0,13 на сто от всички