За нас

Град Ловеч е разположен на границата на Дунавската хълмиста равнина и предпланините на Стара планина. Намира се от двете страни на река Осъм, която, излизайки от скалистата теснина, прави няколко красиви извивки. Изборът на мястото за заселването му - между хълмовете Стратеш, Хисаря и Баш бунар, е продиктуван както при всички средновековни градове повече от стратегически, отколкото от климатични съображения. Това местоположение на Ловеч е причина той да се развие като важен комуникационен възел, а не на последно място е засилвало и отбранителните му възможности. През него в миналото е минавал най-късият път от Дунава за Бяло море и от София за Черно море.

Релефът на околностите на Ловеч е хълмист и силно пресечен. Разликата между надморската височина на града край реката и тази в горните части е около 80 м. Хълмистият релеф създава голямото природно разнообразие и привлекателност на града. Ловеч е обгърнат от красива равнина. На югоизток той се огражда от малката гола височина Хисаря с останки от стара средновековна крепост. На изток градът се е сраснал със стръмните скали на хълма Стратеш, който е благоустроен в градски парк и е любимо място за краткотраен отдих.

В ловешките околности интерес представляват пещерите. Варовиковият характер на скалите е позволил да се създадат много карстови форми. Ловешките пещери, разположени в красивия пролом на река Осъм, са били обитавани от първобитния човек. Известни са около 16 пещери.

Климатът на Ловеч е умереноконтинентален. Средната годишна температура е 12 С. Ляюто е сравнително горещо, а зимата - студена. Разликата между най-ниската и най-високата месечна температура е 20 С, а в близкия град Плевен - 24 С, което говори, че микроклиматът на ловешките околности е по-мек, отколкото в равнината около Плевен, тъй като е запазен от студените северни ветрове. Река Осъм създава през летните горещини известна прохлада.

Инфраструктура

Пътна мрежа:
Област – Ловеч има добре развита пътна мрежа с обща дължина 1333 км, която се разделя по дължина както следва:
Пътища І клас – 105 км
Пътища ІІ клас – 78 км
Пътища ІІІ клас – 547 км
Местни пътища – 603 км

Ж. П. Мрежата е представена от два второстепенни ж. П. Участъка – Троян – Левски и Златна Панега – Червен бряг, които имат локално значение.

Телекомуникационна мрежа: Напълно са автоматизирани селищните и междуселищните телефонни връзки. Изградена е и вече функционира цифрова телефонна централа в гр. Ловеч.
В областта има покритие на мрежите на “Мобилтел” “Мобиком”

Водопроводна и канализационна мрежа:Областта има добре изградена водопроводна мрежа. Преобладават речните водохващания и в период на маловодие в някои селища се въвежда режим на водоподаване.
Има изградена канализационна мрежа в градовете: Ловеч, Троян, Летница и Угърчин. Строи се пречиствателна станция за отпадни води в гр. Троян.

Газопреносна мрежа:
Изградена е газопреносна мрежа до и на територията на гр. Ловеч. Газоразпределителната мрежа е около 26000 л. м. Основните промишлени и обществено-административни сгради в града са газифицирани. Предстои и битова газификация. Предстояща е газификацията на гр. Троян.

Природни ресурси