Share
Направи запитване !!!

За нас

 

Основно училище НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ е единственото училище на територията на село Селановци. То е създадено и отваря врати на 12 януари 1958 година.

Обучението тук протича в две форми - дневна и самостоятелна.

Разпределението на учениците е в 10 паралелки. Към момента в училището учат около 200 ученика.

 

Имаме 13 ученика със СОП, подпомагани ресурсно и обучаващи се интегрирано в масовите паралелки.

ОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ има собствен ресурсен кабинет и преподавател.

 

В училището има и 2 полуинтернатни групи - едната е в 1-ви клас, а другата е сборна от 2 до 4 клас.

Има програма за целодневно обучение в първи клас от ПИГ, като на учениците се полага безплатно хранене в местния ресторант.

 

Всички обучаващи се от 1-ви до 4-ти клас получават безплатна закуска.

В училището работят общо 15 квалифицирани педагози и 5 човека обслужващ персонал и техници.

 

Училищната сграда е на два етажа и един приземен кадето се намира павилиона, голямата зала и работилниците.

Училището разполага със стандартен физкултурен салон за провеждане на състезания и 15 декара двор. В училищния двор има футболно, баскетболно и волейболно игрища, както и зала за борба.

По Европейска програма за Регионално развитие за периода 2008–2009 година е направен основен ремонт на училишната сграда и е санирана.

 

Преподавателите използват индивидуални, традиционни и интерактивни похвати на обучение, като целят да подготвят учениците за тяхната по-добра реализация в живота. Учителите се стремят да изградят в тях необходимите знания, практически умения и полезни навици.

 

Обучаващите се активно взимат участие в олимпиади,състезания и конкурси на общинско, областно и национално ниво.

 

Има 2 групи към ОДК-Оряхово-секция Волейбол и Млад Огнеборец.

Нашите възпитаници взимат участия в танцови формации към читалище Самообразование 1894,клуб по канадска борба,футболен отбор за деца,клуб по борба и много други.

По проект УСПЕХ на МОМН, който се финансира от Европейския социален фонд дейност извършват девет извънкласни и извънучилищни форми, приоритетни към ученици и деца, с опасност от отпадане от училище и такива проявяващи агресия. Проектът има за цел да развие индивидуалните заложби на учениците,разнообразяване на формите им на себеизява и контакти,осмисляне на свободното време.

 

ОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ работи и по НП Оптимизация на училищната мрежа мярка Без свободен час, "Участвай и променяй", подкрепена от омбудсмана на Републиката.

 

Както учениците, така и учителите взимат активно участие във всички общоселски мероприятия и подпомагат за формирането на културния облик на селото.

Педагогическия екип се стреми да координира усилията на учителите, родителите и общността да постигнат максимални резултати и да подготвят децата на Селановци за тяхната успешна реализация в социалната сфера.