Share
Направи запитване !!!

Детска градина

РАЗДЕЛ  ІІІ  от  Правилника за дейността на ОДЗ 23 " ЗДРАВЕ"

ОТГОВОРНОСТИ  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА РОДИТЕЛИТЕ на ДЕЦАТА от детското заведение

1. Родителите на децата, приети  в детската градина са длъжни да спазват всички нормативни актове:

Закон за народна просвета /ЗНП/, Правилник за прилагане на закона за народна просвета /ППЗНП/,  Правилник за дейността на ОДЗ 23, както и всички разпоредби на директора, които са обсъдени и приети на педагогически съвет.

2. На родителски срещи по групи, всички родители се запознават с Правилника за дейността в детската градина- Раздел ІІІ, с режима на децата, както и с образователните задачи по възрастови групи според държавните образователни изисквания. 

3. Родителите на всички деца са длъжни да се съобразяват с режима на децата по групи и с оглед на това, да водят децата си сутрин до 8.30ч., когато започва закуската. След 9.00ч., ако родителя доведе детето си, изчаква учителката на групата да свърши занятието с децата и чак след това предава детето си на нея.

РОДИТЕЛИ, моля, не прекъсвайте работата на учителите. От това страдат вашите деца !!!

 Недопустимо е детето да се оставя само в коридора да чака или  да се изпрати само в групата, без да знае учителката.

4. Ако се налага отсъствие на детето /по болест, или друга причина/, родителят е длъжен да се обади предния ден на учителката или същия ден до 11.00ч. на директор или ЗАС, за да не се води детето за храна. В противен случай се заплаща  дневния оклад.

5. При отсъствия на детето по болест, задължително се представя медицинска бележка в деня, когато доведете детето си. Учителката е задължена да отбележи на гърба на медицинската бележка датата, когато я представяте с оглед заплащането на таксата, за коята се използва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и услуги предоставени от СО и изменението към нея от 29.01.2010г./ в частта - раздел 3 от чл.39 до чл. 42 /

6. Дете, което отсъства продължително време по болест без епикриза от лекарска комисия за доказано хронично

заболяване и необходимост от продължително лечение, ще бъде отписано от ОДЗ 23. 

7. При установяване на заразна болест, родителите са длъжни да се обадят веднага на учителката, на директора или на ЗАС на телефон 02/ 872 00 33

8. При отсъствия по домашни причини,  се представя на учителката, молба /свободен текст/ от родителя, за извинение на  отсъствията.

След изменението на Наредбата за такси – по домашни причини може детето да отсъства в рамките на 30 / тридесет/

работни дни от 15.09.2014г. - 31.05.2014г., а за предучилищните групи - само 10 /десет/ дни за същия период.

9.Таксата за предходния месец се плаща от 5-то до 10 число на следващия месец при завеждащ административната служба / ЗАС/ в определените  дни и часове. Ако има промени на дати, ще бъде съобщено допълнително. Родител, който не заплати дължимата такса до края на месеца, следващия месец, детето му няма да бъде прието в съответната група.

10. Родителите на всички деца са задължени да водят децата си в добър външен вид, като се спазват всички хигиенни изисквания.

11. Всички родители са длъжни да затварят / без да тряскат  / външната врата, на съответната сграда, след като се обадят в групата по домофона и предадат детето си на учителката от съответната група. 

12. Децата от детската градина се отписват по желание на родителите, при постъпване в първи клас и при неспазване на тези отговорности и задължения от Правилника за дейността на детската градина, който е приет на педагогически съвет с решение от протокол №1 / 15.09.2014г.                                                                           

                                            Директор - Мария Лозанова

 

Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински  социални услуги

Чл. 38. За ползване на детски ясли и детски градини от  родителите или настойниците се събират месечни такси, съгласно  Приложение № 2.

Чл. 39. (1) Не се заплаща такса за:


1. (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и с над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба  за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС  № 99 от 31.05.2005 г. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;
3. третото и следващи деца на многодетни родители.

Чл. 40. (1) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

(2) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от 01 юни до 31 август, както и ваканциите, определени със заповед на министъра наМинистерството на образованието, младежта и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Месечната такса намалена при условията на ал. 1 или ал. 3 не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера, определен с  настоящата наредба и има характер на абонамент.
(5) (заличена с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал. 3 не се включват в базата за изчисляване   на дължимата месечна такса по ал. 4

Чл. 41. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  деца с един родител;
2. (заличена с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца чиито родител отбива военна служб
3. (доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на  сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(4) (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007; изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 3 могат да се прилагат едновременно.

 Чл. 42. (1) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) При ползване на преференциите по чл. 39 и чл. 41 родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел "Гражданско състояние" на общината по месторождение на децата.
(2) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) В случаите по чл. 41, ал. 1, т. 1, когато бащата е неизвестен, към документите по ал. 1 се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
(3) Освобождаването от такса или заплащането й в намален   размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.1