Share
Направи запитване !!!

Инженерна и хидрогеология

 

 • Проучвания на земната основа
 • Оценка носимоспособността на земната основа за:
  - гражданско строителство 
  - промишлено строителство 
  - пътно строителство 
  - хидротехническо строителство
 • Оценка на устойчивостта на наклонени терени
 • Проучване на свлачищни терени
 • Изготвяне на инженерногеоложки доклади, съгласно действащата нормативна уредба на Република България.
 • Пенетрационни изследвания