Геоложки доклад

 

Геоложки доклад изготвя и приема земната основа при строителство съгласно ЗУТ.

Геоложки проучвания за: ветрогенератори, фотоволтайци, свлачища, срутища, кариери за облицовачен камък и др. лабораторни и полеви изпитания, геоложки доклади.