За нас

Напоителни системи Клон Долен Дунав извършва поддържа хидромелиоративния фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за напояване на земеделски култури, като с част от стопанисваните съоръжения доставя вода за промишлени нужди в т.ч. условно чисти води за ВиК оператори.

Основните дейности на Напоителни системи Клон Долен Дунав са:

 • стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране; научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд;
 • доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно и селскостопанско строителство;
 • търговия в страната и чужбина;
 • производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, ел. енергия, риба и рибни продукти;
 • извършване на специализирани работи и услуги в сферата на хидромелиорациите и строителството;
 • отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради;
 • обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство;
 • почивно дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство.

Дружеството е извършва още:

 • Специализирани административни и консултантски услуги;
 • Проектантски, строителни, авторемонтни, дърводелски услуги и др.;
 • Услуги със строителна и селскостопанска механизация;
 • Инертни материали, бетонови смеси и изделия;

Напоителни системи Клон Долен Дунав разполага с висококвалифицирани специалисти, които могат да консултират фермери, земеделски стопани и фирми по интересуващите ги въпроси в областта на мелиорациите, хидромелиоративното и хидротехническото строителство и експлоатация на напоителни и отводнителни системи и корекции на реки.