За нас

Нотариус Жанета Неделчева Нанева №457 има собствена кантора на територията на гр. Пловдив.

Нотариус Нанева извършва следните услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.