За нас

НИПРОРУДА АД е проектантска и инженерингова компания, която работи изключително в сферата на минната и металургична промишленост.

Проектите са насочени към разработка, реконструкция и модернизация на структуроопределящите предприятия в тази област в страната и чужбина. Базирайки се научни изследвания, анализи и високо квалифициран персонал, фирмената политика  на НИПРОРУДА АД е свързана със съхраняване и обогатяване  на  професионалния опит за постигане на висока ефективност на технологичните процеси.

Съвременната мисия на дружеството е насочена към ликвидиране на последствията от човешката дейност, за съхранение и опазване на околната среда.

Екипът на НИПРОРУДА АД е съставен от високо квалифицирани експерти с дългогодишен и богат изследователски и проектантски опит. Всички специалисти притежават пълна проектантска правоспособност, удостоверена от КИИП. За да осигури безкомпромисно качество на своите услуги, НИПРОРУДА АД разполага със следните специалисти в екипа си:

 • минни инженери
 • обогатители –технолози
 • инженери геолози и хидрогеолози
 • геодезисти и маркшайдери
 • строителни инженери- конструктори
 • строителни инженери по хидротехническо, ВиК и хидромелиоративно строителство
 • машинни инженери
 • ОВ
 • топлотехника
 • електроинженери
 • инженери по автоматизация
 • биолози
 • химици
 • технически сътрудници

НИПРОРУДА АД разработва своята фирмена политика, стратегия и стил на работа, насочена изцяло към клиента.
Висококвалифицираният персонал осигурява разработване  и  ползване на съвременни технологии за реализация на краен продукт, осигурявайки всички инженерингови етапи  - от проучвания, проектиране по всички части и технико-икономически анализи, през осъществяване на специализирани доставки и авторски надзор, до изграждане под "ключ" на обекти и въвеждане в експлоатация.
Фирмата е  създала съвременни условия за работа на своите специалисти, включително и обезпечаването им със съвременни лицензирани софтуерни продукти.

Качественото управление на процесите в дружеството се гарантира от внедрената Интегрирана Система за Управление , съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и BS OHSAS18001:2007  г.