За нас

МБАЛ - Пазарджик АД предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и повишаване качеството на живот на населението в Пазарджишка област.

Цялостната дейност е насочена към утвърждаване на водещо място на болницата в областта на профилактичната, диагностично-лечебната и рехабилитационната дейности.

МБАЛ – Пазарджик АД се състои от следните функционално обособени структурни блокове:


І. СТАЦИОНАРЕН БЛОК

 • Първо вътрешно отделение
 • Второ вътрешно отделение
 • Кардиологично отделение
 • Инфекциозно отделение
 • Неврологично отделение
 • Кожно-венерологично отделение
 • Първо детско отделение
 • Второ детско отделение
 • Неонатологично отделение
 • Хирургично отделение
 • Неврохирургично отделение
 • Ортопедо-травматологично отделение
 • Урологично отделение
 • Очно отделение
 • УНГ отделение
 • Акушеро-гинекологично отделение
 • Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение
 • Нефрологично отделение с диализна структура
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Отделение по образна диагностика
 • Вирусологична лаборатория
 • Ангиографска зала – структура за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания
 • Отделение по съдебна медицина
 • Отделение по обща и клинична патология
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • Трудово-експертна лекарска комисия

Спешно отделение – с легла за диагностично уточняване до 24 часа

ІІ. БОЛНИЧНА АПТЕКА
ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК 

 • Управление
 • Счетоводство
 • Отдел ТРЗ, кадри, информационно административно обслужване
 • Отдел Договорни партньори и информационни системи
 • Централна стерилизация
 • Гараж и транспорт
 • Парова централа
 • Техника
 • Охрана