Регулации

Измененията на регулационни планове се извършва при:

  • Изменения в уличната или дворищна регулация;
  • Включване нови територи към регулационния план;
  • Делби и обединяване на УПИ (Урегулиран Поземлен Имот);

Измененията се извършват по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).