За нас

Костенец - ХХИ АД се намира в гр. Костенец, на площ от 137 000 квадратни метра. Фирмата разполага с добре развита инфраструктура, в т.ч. жп терминал и се намира на около 10 км от основната автомагистрала.

“КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД се отнася към отрасъл целулозно – хартиена промишленост. Към нея спадат производствата на хартия, целулоза, картон, велпапе, амбалаж, целофан и други продукти, използвани в бита и стопанската дейност. Целулозно-хартиената промишленост произвежда около 2,1% от общата промишлена продукция в България. В нея са заети около 16 000 човека. Отрасълът е с дял 1,3% износ и 3,1% внос за страната. Разходите за суровини са около 60 - 70% от себестойността на продукцията, а делът на енергийните разходи е около 20 - 30%. Основната част от предприятията са построени през 70-те години, като страната задоволява около 80% от нуждите си от хартия, картон и целулоза със собствено производство.

Фабриката е разположена в промишлената зона на град Костенец, на северният бряг на река Марица. Железопътна линия образува границите на предприятието от Север на Изток.

Железница 
Има три основни трасета, за целулоза и готова продукция, за рециклирана хартия съхранявана на открито и за гориво.  Дължината на основната товарна платформа е  50 м.

Капацитет на електроенергия от мрежата
Има два трансформатора 110/6 кV с капацитет 16 MVA и 20 MVA.

Капацитет на Водоснабдяване 
Фабриката има два източника на прясна вода:
1. Един от тях е от 17 501м тръбопровод, собственост на дружеството от източник, високо в планината. Той доставя  водата до два водни резервоара от 2 000 m3 всеки на ниво 34 m над нивото на производствената база. 
2. Другият източник на вода е помпена станция от река Марица, която също е собственост на дружеството. Съоръжението функционира и е добре поддържано. Тя изпомпва водата до гореспоменатите резервоари.

Отпадъчна вода
Фабриката има системи за циркулация на водата, както и пречиствателна станция за отпадъчните води. Допустимото ниво на изхвърляне на отпадъчни води в река Марица е максимум 55-70 м3/т  производство.