НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

  • Системи за наблюдение в пещи

Термо видео системата КВЕЛ Н/С 2003 дава възможност за постоянно наблюдение и запис на специализиран видеоконтролер. Разработена с приложимост за наблюдение и запис на високотемпературни процеси във видимия спектър в пещи, скарни охладители, економайзери и други. 

  • Система за наблюдение на обекти под вода

Система за наблюдение на обекти под вода намира приложение при аварийни и спасителни работи, в екологията, опазването на околната среда и водите, криминалистиката. Наблюдава се състоянието на подводни обекти с издирвателна и проучвателна цел; при аварийни и спасителни работи в дълбоки кладенци, резервоари, статични водоеми, естествени или изкуствени водоеми. 

  • Видеонаблюдение в медицината - ЕЕГ Мониторинг

​Видеонаблюдение в реално време и запис реакциите и поведението при пациенти с епилепсия и ЕЕГ мониторинг.

  • Наблюдение при аварийни и спасителни ситуации

Система за видеонаблюдение с аудио връзка е с приложение при овладяване на огнени стихии в обекти засегнати от пожарни огнища при крупни промишлени аварии с възможност за проникване в обекти със сложна архитектурна конструкция, при борба с природни бедствия, включително земетресения, при аварии в минни галерии, при оборудване на спасителните служби, при оборудване на персонала за охрана на особено важни обекти, оборудване на персонала на големи леярни, за работа в специални обекти, специфични и трудно достъпни. 

  • Наблюдение на труднодостъпни места

Изделието е създадено с мобилно предназначение за търсене чрез оглед на умишлено и злонамерено укрити пакети или предмети под каросерии, ниши, двойни дъна, ъгли или други трудно достъпни места на моторни, водни или въздушни превозни средства.