Категория: Енергетика » Мрамор, гранит, гнайс, варовик

Град: Сеново (Русе)

Адрес: обл. Русе, гр. Сеново, ул. Дъбрава 8

Телефон: 0899 905 965; 084/612 500

Уеб сайт: www.kaolin.bg

Приложения

  • Стъкло - ние имаме дългогодишен опит в добива и производство на кварцов пясък - основен компонент за производството на стъкло. Познаваме добре изискванията към качеството на пясъка и другите основни суровини за стъклото, като на тази база развиваме нови решения, нови производства на продукти за сектор Стъкло. 
  • Керамика - Повече от 8 десетилетия добиваме и продаваме каолини и пясъци с приложение в керамиката. През последните години развихме нови производства и нови компетенции, с основна цел - да обслужваме
  • Строителство - Като лидер в добива и преработката на инертни материали ние предлагаме и за сектор строителство широка гама продукти - пясъци, варовици и доломити.
  • Сероочистване - При изгарянето на лигнитни въглища за производството на електроенергия се отделя серен двуокис, за неутрализирането на който се използва калциев карбонат. Оценяйки перспективите пред енергийния сектор и потенциала за ръст в производството на електроенергия в топлоелектрически централи в Южна България, ние развихме съразмерни мощности за добив и преработка на варовик. Така обезпечаваме нуждите от този така ценен продукт за сероочистващите инсталации на топлоелектрическите централи в Южна България, с което допринасяме за чистотата на въздуха в региона.
  • Хартия - 50% от добивания в света каолин намира приложение в хартията като пълнител и за покритие. 
  • Пълнители - Традиционно произвеждани от компанията продукти с голяма добавена стойност са микронизирани карбонати и каолини, с приложение като пълнител в хранителните смеси, гумите и пластмасите.
  • Леярство - Старите технологии на производство на отливки биват заменяни с нови - по-ефективни и по-екологични. Новите леярски технологии предявяват и нови изисквания към кварцовите пясъци  като форма на зърната, химическа чистота, специфична зърнометрия.
  • Фуражни смеси - Като водещ доставчик на иновационни решения в областта на индустриалните минерали, ние разработихме изцяло нов продукт за фуражната индустрия.